Združenje EPEKA, so.p.

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012.

Nadaljujejo s svojo aktivnostjo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga. EPEKA ima tudi podružnice v tujini: EPEKA Berlin, EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija, EPEKA Črna gora in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. Združenje EPEKA, so. p., je društvo v javnem interesu na področju kulture in društvo v javnem interesu na področju mladine.

So nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Poleg mladinske dejavnosti so aktivni tudi na področju kulture in umetnosti, prostovoljstva, ekologije ter spodbujanja medkulturnega dialoga.

Trenutno se na mladinskem področju osredotočajo na mednarodno mobilnost mladih in neformalno izobraževanje (pridobivanje učnih kompetenc mladih).

 • Individualno delo z mladimi

  Boljša socialna vključenost mladih, prepoznavanje in reševanje osebnih stisk s katerimi se mladi srečujejo, usmerjanje in informiranje mladih, nudenje podpore mladim pri zastavljanju in sprotnem beleženju kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, boljša motiviranost mladih - še posebej mladih z manj priložnostmi.

  Kvantitativni cilji: pripravljen individualni izvedbeni načrt za vsako osebo, ki se dolgoročno vključi v programe, zasledovanje ciljev individualnega načrta ter beleženje pridobljenih znanj in kompetenc z vsako osebo vsaj 1× v dvomesečnem obdobju, opravljenih vsaj 10 individualnih pogovorov na tedenski ravni.

  Kvalitativni cilji: ugotavljanje zadovoljstva udeležencev v programu, odpravljanje oz. omejevanje socialnih stisk mladih, vzpostavitev zaupanja med mladimi in mentorji, zviševanje nivoja motiviranosti in samopodobe vključenih mladih. V okviru individualnega dela z mladimi v začetni fazi prepoznavamo njihove želje in potrebe, beležijo njihova znanja in kompetence ter pripravimo individualni izvedbeni načrt, v okviru katerega opredelijo njihovo motivacijo za udeležbo v programu ter definirajo kratkoročne in dolgoročne cilje, ki jih tekom njihove vključitve v program skušajo zasledovati.

  Na dvomesečnih individualnih vrednotenjih z mladimi pregledajo individualne načrte ter zabeležijo napredek, dodajajo in spreminjajo cilje ter mladim razdelijo individualne naloge, ki jih opravljajo ob podpori mentorjev, z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Aktivnosti podpore mladih in učne pomoči so tako prilagojene glede na individualni izvedbeni načrt in pričakovanja izobraževalnega sistema, kamor bi mladi naj bili vključeni. Individualno delo z mladimi obsega individualne pogovore, prepoznavanje in beleženje znanj in kompetenc vključenih mladih, pripravo individualnih izvedbenih načrtov, svetovanje, usmerjanje in informiranje, vrednotenje opravljenega dela in evalvacijo programa (pisno in ustno).

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: www.epeka.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Prostočasne aktivnosti

  Mladim nuditi prostor, kjer lahko kvalitetno preživljajo prosti čas, pozitivno vplivati na povezovanje mladih ter socialno vključenost mladih, opolnomočenje mladih v okviru širjenja splošne razgledanosti ob podpori udeležbe v prostočasnih aktivnosti, spodbujanje mladih za samostojno izvajanje prostočasnih dejavnosti, spodbujati zdrav življenjski slog ter trajnostni razvoj med mladimi, spodbujanje solidarnosti med mladimi.

  Kvantitativni cilji: Vsaj 3 prostočasne aktivnosti na mesečni ravni, namenjeni mladim, vsaj 12 prostočasnih aktivnosti letno, organiziranih s strani mladih prisotnost vsaj 15-ih udeležencev na aktivnost, vsaj 1 skupinski obisk zunanje aktivnosti mesečno.

  Kvalitativni cilji: kvalitetno preživljanje prostega časa mladih, spoznavanje z različnimi področji v okviru prostočasnih aktivnosti (šport, kulinarika glasba, ipd.), prepoznavanje pomena kvalitetnega preživljanja prostega časa med mladimi, skrb za socialno vključevanje mladih in mladih z manj priložnostmi, boljša vpetost v lokalno okolje, spodbujanje medsebojnega sodelovanja.

  Za mlade z manj priložnostmi je kvalitetno preživljanje prostega časa oteženo, saj to skoraj venomer terja finančni vložek, ki si ga mnogi izmed njih ne morejo privoščiti. Prav zaradi tega se tekom aktivnosti trudijo, da bi mladim omogočili aktivno preživljanje prostega časa z izobraževalno noto. Redno organizirajo prostočasne aktivnosti, namenjene mladim, v okviru katerih imajo priložnost za neformalno druženje in nabiranje dodatnih znanj in kompetenc, skupaj se udeležujejo tudi dogodkov in aktivnosti drugih organizacij, pripravljajo športne aktivnosti, kuharske delavnice, družabne večere, projekcije filmov, glasbene večere, večere igranja družabnih iger, ipd., hkrati pa so v času obratovalnih ur mladim njihovi prostori na voljo za druženje in kvalitetno preživljanje prostega časa.

  Metode dela: Individualno delo, skupinsko delo, samostojna priprava prostočasnih aktivnosti, mentorstvo, igre vlog, priprava predstavitev, predavanja, diskusije, usposabljanja.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 1.1.2021 - 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: www.epeka.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Športne aktivnosti

  Mladim izboljšati telesno kondicijo, izobraziti o pomeni športa in jih vključevati v športne aktivnosti, ki pripomorejo k zdravemu načinu življenja.

  Kvantitativni cilj: Izvedba vsaj ene športne aktivnosti mesečno, udeleženih vsaj 15 mladih na mesečni ravni.

  Kvalitativni cilji: izboljšano znanje o pomenu športnih aktivnosti za osebno znanje, izboljšane motorične sposobnosti in bolj zdrav način življenja udeležencev Mlade želijo spodbuditi k rekreativnemu športu in ponuditi športne aktivnosti, ki so mladim dostopne. Športne aktivnosti bodo organizirane z namenom izboljšanja psihofizične pripravljenosti mladih in izobraževanja o pomenu športa in zdravega načina življenja. Delo v skupinah, Izobraževalne delavnice na temo športa, samostojna priprava in organizacija športnih aktivnosti, udeležba na športnih aktivnostih.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 1.1.2021 - 31.12.2022
  • Spletna stran projekta: www.epeka.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Usposabljanja s področja IKT

  Bolj kakovostna raba možnosti, ki jih svetovni splet nudi mladim, zagotavljanje večje stopnje varnosti med mladimi tekom aktivnosti na svetovnem spletu, mladim približati znanja osnovnih Microsoftovih programov, katerih znanje je v današnjem času zahtevano s strani večine delodajalcev, nuditi mladim znanje s področja pridobivanja in oblikovanja avdio-vizualnih gradiv, povišati znanje s področja oblikovanja med mladimi, mladim približati rabo mobilnih aplikacij, s katerimi lahko zvišajo kvaliteto svojega življenja.

  Kvantitativni cilji: 2 skupinska usposabljanja s področja IKT na mesečni ravni, vsakodnevno nudenje podpore udeležencev pri rabi IKT znotraj mladinskega centra, 15 predstavljenih produktov s strani udeležencev letno (predstavitev, video, ipd.). Kvalitativni cilji: boljše poznavanje rabe IKT med mladimi, višja stopnja varnosti pri uporabi svetovnega spleta med mladimi, zmožnost samostojne priprave predstavitev, poznavanje rabe programov Microsoft Office, pridobljeno znanje s področja oblikovanja, višja stopnja zaposljivosti mladih na podlagi suverene rabe IKT, ki je na mnogih delovnih mestih obvezna.

  Kljub temu, da velja prepričanje, da mladi preveč prostega časa preživijo na računalnikih in telefonih, so tekom našega dela z mladimi opazili, da ima mnogo mladih primanjkljaj na področju rabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

  Prav s tem namenom pripravljajo delavnice in predavanja, v okviru katerih mlade opolnomočijo pri nabiranju znanj s področja IKT.

  Poseben poudarek bo na digitalnih kompetencah, ki so se tekom pandemije COVID-19 izkazale potrebne za nadaljevanje formalnega izobraževanja na daljavo. Metode dela: Skupinsko delo, individualno delo, izpolnjevanje nalog, priprava predstavitev, izdelava produktov, delavnice, predavanja, seminarji.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: www.epeka.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Vključenost mladih v mednarodne projekte mobilnosti

  Nudenje možnosti udeležbe v mednarodnih projektih mobilnosti mladim in mladim z manj priložnostmi, nadaljevanje uspešnega sodelovanja z mednarodnimi partnerji (na letni ravni so vključeni v minimalno 20 projektov mednarodnih mobilnosti), spodbujanje mladih za aktivno udeležbo znotraj tovrstnih aktivnosti, priprava usposabljanj za mlade pred odhodom na mednarodno mobilnost, priprava evalvacije z mladimi udeleženci projektov po končani aktivnosti, organizacija predstavitve projekta za mlade po vsaki predstavljeni aktivnosti, organizacija aktivnosti v okviru katerih mladim predstavimo priložnosti znotraj programov Erasmus+.

  Kvantitativni cilji na letni ravni: vsaj 100 mladih, ki se vključijo v mednarodne projekte mobilnosti, vsaj 6 pripravljenih predstavitev udeležencev, ki z drugimi mladimi delijo svojo izkušnjo mednarodne mobilnosti, srečanje s skupini pred in po udeležbi na mednarodni mobilnosti (min. 10 tovrstnih srečanj letno), 5 predstavitev programov, ki mladim nudijo udeležbo znotraj raznolikih mednarodnih projektov mobilnosti.

  Kvalitativni cilji: višanje dostopnosti mednarodnih programov mobilnosti za mlade in mlade z manj priložnostmi, spodbujanje aktivnega državljanstva in aktivne participacije, omogočiti mladim nabiranje znanj preko neformalnega izobraževanja v mednarodnem okolju, spodbujanje načel strpnosti in antidiskriminacije, izboljšanje znanja in rabe tujih jezikov, boljša socialna vključenost mladih.

  V Združenju EPEKA, so.p. že vrsto leto sodelujejo v mednarodnih projektih mobilnosti, ki potekajo kot mladinske izmenjave, mladinska usposabljanja, usposabljanja mladinskih delavcev, evropska prostovoljska služba, ipd. Na letni ravni so vključeni vsaj v 20 tovrstnih projektov, kamor pošiljajo mlade, ki tekom tovrstnih aktivnosti pridobivajo dodatna znanja, veščine in kompetence, se izobražujejo in spoznavajo z načeli strpnosti in medkulturnega dialoga ter pridobivajo nove izkušnje s področja neformalnega izobraževanja, hkrati pa na ta način izboljšujejo svoje znanje tujih jezikov. Vsaj 1× letno tudi sami gostijo katero izmed tovrstnih aktivnosti, ki je odlična priložnost, da se mladi, vključeni v naše programe spoznajo z načinom organizacije tovrstnih aktivnosti in potekom izvajanja aktivnosti. Vključevanje mladih v mednarodne projekte mobilnosti je že od samega začetka njihovega delovanja ena izmed ključnih dejavnosti, še posebej za mlade z manj priložnostmi, ki na ta način pridobivajo neprecenljive izkušnje, ki bi si jih samostojno sicer le stežka omogočili.

  Metode dela: Individualno delo, skupinsko delo, predstavitve, delavnice, usposabljanja pred odhodom na projekt, srečanje in evalvacija po prihodu nazaj, spremljanje udeležencev na projektu, okrepljeno mentorstvo, učenje učenja, metode za vzpostavitev pozitivne skupinske dinamike, ice-breakerji, igre z namenom povezovanja skupine.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022
  • Spletna stran projekta: www.epeka.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Kopitarjeva 4, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno