Izobraževanje in usposabljanje

Znanje je pomembno

Izobraževanje je zelo pomembna dejavnost, saj vpliva na razvoj vsakega posameznika in tudi celotne družbe. Pravica do izobraževanja je tudi ena temeljnih človekovih in otrokovih pravic, zapisanih v številnih mednarodnih in domačih dokumentih. 

Srednješolsko izobraževanje

Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji se deli na splošno ter na poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje. Po podatkih Statističnega urada RS je delež mladine vključene v srednješolsko izobraževanje šolsko leto 2015/2016 kar 99,8 %. Tisti, ki srednje šole ne obiskujejo v domačem kraju, se lahko prijavijo na razpis za mesto v dijaškem domu. Temeljni namen delovanja dijaškega doma je zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter uspešna vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven domačega okolja v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma otrokove pravice in svoboščine oziroma sodobne splošno-človeške vrednote sobivanja v skupnostih. 

Glasbene šole

Na področju glasbenega šolstva bomo tudi v prihodnje ohranili kakovostno mrežo glasbenih šol. Proučili bomo možnosti in upravičenost morebitnega združevanja nekaterih podpornih tehnično-administrativnih funkcij (vzdrževanje infrastrukture, vodenje administracije, ipd.), pri čemer bomo sledili načelu, da vsi zavodi ohranijo samostojnost na področju strokovnega upravljanja in vodenja.

Višješolsko izobraževanje

Višje strokovno izobraževanje dopolnjuje oziroma zaokroža ponudbo v terciarnem izobraževanju, postalo je njegov nepogrešljivi del. Čedalje pogosteje se tudi v Evropi poudarja nujnost takega izobraževanja. Statistika višješolskega in visokošolskega izobraževanja obsega podatke o vpisanih študentih in diplomantih višjega strokovnega ter visokošolskega dodiplomskega in podiplomskega študija. Po podatkih Statističnega urada RS je delež mladih (v starosti 19–24 let), ki so bili študijskem letu 2014/ 2015 vključeni v višješolsko in visokošolsko izobraževanje 47,7 %. Univerza v Ljubljani goji temeljno, aplikativno in razvojno raziskovanje ter si prizadeva dosegati odličnost in najvišjo kakovost ter izpolnjevati najvišja etična merila na vseh področjih znanosti, umetnosti. 

Mladi raziskovalci

Raziskovalna dejavnost na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah združuje mlade in odrasle najrazličnejših interesov, poklicev in institucij, da ustvarjajo in raziskujejo skupaj ter razvijajo svoje sposobnosti in talente. Med temeljnimi cilji raziskovalne dejavnosti je vključevanje čim večjega števila učencev in dijakov, njihovih mentorjev, recenzentov in drugih v raziskovalno dejavnost. V 30 letih obstoja mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani se je povečevalo število sodelujočih v programu in število oddanih raziskovalnih nalog, hkrati pa se je dvigovala kakovost nalog. Zaradi obsega in kakovosti mladinske raziskovalne dejavnosti ter njenega pomena za družbeno blaginjo je izjemno pomembno, da še naprej spodbujamo njen nadaljnji razvoj in napredek. 

Vsako leto v projektu sodeluje več kot 500 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, vsaj 300 mentorjev ter 100 recenzentov in članov komisij, ki so strokovnjaki iz različnih področij. Skupaj z organizatorjem in ostalimi zainteresiranimi je tako v projekt vključeno preko 1000 udeležencev iz osnovnih in srednjih šol, fakultet, Zavoda RS za šolstvo, raznih inštitutov in delovnih organizacij. Najboljše naloge se uvrstijo na državno srečanje in tam naši raziskovalci vsa leta dosegajo izjemne rezultate. Nekaj nalog se je že uvrstilo na tekmovanja izven meja, kjer so raziskovalci dosegli odlične rezultate. Vsako leto se izdela nekaj nalog, ki so uporabne tudi v industriji ali drugih gospodarskih panogah. Največja dragocenost projekta je v pedagoškem in socialnem pogledu. Metodika dela z učenci na ta način prinaša nove kvalitete dela, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost mladih, nadarjenih učencev in dijakov.