Enake možnosti spolov

Uravnotežena zastopanost spolov

Z vidika zastopanja različnih interesov in upoštevanja potreb različnih družbenih skupin je izrednega pomena, da sta spola uravnoteženo zastopana (vsaj 40 % zastopanost vsakega od spolov) pri oblikovanju politik in v procesih odločanja na lokalni ravni. Trenutna zastopanost obeh spolov je tako v Mestnem svetu (23 svetnic od skupno 45) kot v svetih četrtnih skupnostih (med izvoljenimi je 46 % članic) uravnotežena.

Za zagotavljanje enakih možnosti spolov je temeljnega pomena ustvarjanje pogojev za lažje in kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti mater in očetov ter tistih, ki skrbijo za starejše in druge pomoči potrebne družinske članice in člane. Med te pogoje med drugim spadajo različne storitve varstva otrok in oskrbe starejših in drugih pomoči potrebnih oseb, ki so v MOL zelo dobro urejene.

Delovni časi vrtca se prilagajajo potrebam staršev, tako delujejo tudi izmenični oddelki v 5 vrtcih (Jarše, Ledina, Vodmat, Kolezija in Zelena jama). Preko Javnega razpisa se sofinancirajo tudi številne druge dejavnosti za predšolske in šolske otroke – občasno popoldansko varstvo otrok na domu, različne oblike varstva otrok med počitnicami ter različni prostočasni programi v izvedbi nevladnih organizacij in javnih zavodov MOL.

Z različnimi storitvami pa je dobro poskrbljeno tudi za starejše in druge pomoči potrebne družinske članice in člane (npr. subvencionirana mreža javne službe za storitev pomoč družini na domu, (do)plačevanje stroškov oskrbe v domovih za starejše in drugih zavodih ter financiranje plače oz. nadomestila plač družinskim pomočnicam oz. pomočnikom).

Boj proti revščini in socialni izključenosti je dolgotrajen proces, ki ga moramo stalno preučevati in odpravljati vzroke. Občina lahko pripomore k preprečevanju socialne izključenosti tako, da s pomočjo ustreznih storitev in ukrepov vpliva na socialni položaj ranljivih skupin v njenem okolju.

Med pomembnejšimi aktivnostmi MOL so naslednje:

  • razvoj infrastrukture (javni prevoz, stanovanja) in s tem v povezavi dostopnosti do različnih storitev
  • razvoj in podpora (preko javnega razpisa) različnih programov in storitev, namenjenih posameznim ranljivim skupinam
  • izvajanje dveh akcijskih načrtov: Akcijski načrt »Starosti prijazna Ljubljana« ter Akcijski načrt »Ljubljana – občina po meri invalidov«
  • podpora programov in storitev, namenjenim ljudem, ki se znajdejo v socialni stiski (npr. zavetišče za brezdomne, dnevni centri za brezdomne, materinski dom)
  • sofinanciranje Območnega združenje Rdečega križa Ljubljana, ki družinam, posameznikom in posameznicam, ki se zaradi izrednih dogodkov znajdejo v materialno in socialno ogrožajočih razmerah s tveganjem za nastanek revščine, pomagajo z oskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami, brezdomnim pa v svojih prostorih na Viču nudijo možnost higienske oskrbe
  • v skladu z Odlokom o denarni pomoči dodeljevanje denarne pomoči meščankam in meščanom (namenjene pomoči ob materialni ogroženosti, pomoči ob začetku šolskega leta, kritju stroškov šole v naravi oziroma letovanj, kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana, kritju stroškov kosil za meščanke in meščane nad 65 let in pomoči ob rojstvu otroka)