Enakost spolov

Temeljna človekova pravica in osnovna vrednota

Enakost spolov je temeljna človekova pravica in osnovna vrednota vsake demokracije. Pomeni, da imamo vsi, ne glede na spol, enake možnosti in priložnosti za uresničevanje svojih potencialov in pravic na vseh področjih življenja (političnem, izobraževalnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem, zdravstvenem in zasebnem). Prava enakost tako pomeni enako porazdelitev udeležbe, resursov, moči in odgovornosti med obema spoloma.

Pri doseganju enakosti spolov v družbi, ima lahko lokalna samouprava pomembno vlogo. Na lokalni ravni se namreč oblikujejo neposredne možnosti izobraževanja in zaposlovanja, dostop do ponudbe različnih storitev in infrastrukture, oblikuje se družbeno in kulturno okolje ter možnosti neposredne družbene in politične participacije. MOL tako enakost spolov spodbuja na različne načine - kot načrtovalka, ustvarjalka in izvajalka politike, kot delodajalka ter kot zgled za druge lokalne in nacionalne strukture.

V MOL trenutno delujeta koordinatorica za enake možnosti in namestnik koordinatorice, ki sta zaposlena na Oddelku za zdravje in socialno varstvo. Po zakonu o enakih možnostih žensk in moških imata naslednje naloge:

  • sodelujeta pri pripravi in izvajanju nacionalnega programa za enake možnosti, ki se nanaša na lokalne skupnosti,
  • predlagata ukrepe in aktivnosti na področju ustvarjanja enakih možnosti,
  • imata svetovalno vlogo pri oblikovanju rešitev v smislu ustvarjanja enakih možnosti.