Najpogostejša vprašanja in odgovori

Naj bo vpis otroka v prvi razred enostaven

Kaj moram vedeti o vpisu otroka v osnovno šolo? 

Februarja potekajo na osnovnih šolah v Mestni občini Ljubljana vpisi predšolskih otrok v osnovne šole za šolsko leto, ki se začne septembra istega leta. Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili 6 let. Pred vpisom otrok v osnovno šolo nekatere osnovne šole organizirajo informativni dan, kamor so vabljeni tako otroci kot starši. Na informativnem dnevu dobite koristne informacije o organizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa na posamezni šoli, bodoči prvošolci pa prvi stik s šolo. Če vaša osnovna šola ne organizira informativnega dneva, naj vas ne skrbi. Marsikje med vrtcem in šolo poteka dobro sodelovanje. Bodoči prvošolci že v času vrtca obiščejo pouk učencev 1. razreda in se seznanijo z osnovno šolo. Osnovne šole, ki ne organizirajo informativnih dnevov, običajno pošljejo na domači naslov bodočih prvošolcev vabilo k vpisu. Vpis v izbrano osnovno šolo opravite skupaj z otrokom, razen če šola izrecno želi samo prisotnost staršev. 

Kako se izvede vpis otroka v osnovno šolo? 

Postopek vpisa otroka v 1. razred poteka izključno na osnovni šoli. Starši otroka vpišete v javno ali zasebno osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V drugo osnovno šolo lahko otroka vpišete, če ta šola s tem soglaša. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja. Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi, odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo. Če odlog predlagate starši ali zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno. O odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oziroma učitelj.

Ali lahko otroka vpišem v 1. razred osnovne šole tudi predčasno? 

Zakon o osnovni šoli posebej ne ureja vpisa mlajših otrok od predpisane starosti, vendar pa imajo starši možnost, da na šolo naslovijo vlogo za vpis mlajšega otroka. O vlogi staršev odloči ravnatelj.

Kako poteka izobraževanje otrok tujcev? 

Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Želela bi preveriti, v kateri šolski okoliš spada naše prebivališče oziroma v katero osnovno šolo sodimo? 

V Ljubljani deluje 47 javnih osnovnih šol. 46 osnovnih šol ima določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo. Šole imajo določene šolske okoliše v svojih odlokih o ustanovitvi. V njih so navedene ulice in hišne številke. Svoj šolski okoliš lahko preverite tudi na portalu Mestne občine Ljubljana. 

Kdaj lahko prepišem otroka v drugo osnovno šolo? 

Otroka lahko prepišete v drugo osnovno šolo že pred začetkom obiskovanja 1. razreda, lahko pa tudi kasneje, v višjih razredih. Možni načini oddaje vloge so po pošti ali osebno na osnovni šoli. 
Če želite otroka vpisati v 1. razred v osnovno šolo izven vašega šolskega okoliša, morate najprej v predpisanem roku oddati vlogo za vpis v šoli v matičnem okolišu, nato pa najkasneje 14 dni po izteku roka za vpis oddati vlogo še v šoli, kamor ga želite vpisati. Otroka lahko prepišete v osnovno šolo zunaj svojega okoliša tudi v višjih razredih, vendar vedno najkasneje 15 dni pred začetkom novega šolskega leta, če šola, v katero ga želite prepisati, s tem soglaša. 
O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, kar bi vplivalo na spremembo statusa šole ali njeno ukinitev. 
Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob neugodni rešitvi vloge za prepis. 
Če se učenec preseli v nov šolski okoliš, je prepis možen tudi med letom. Nova šola ga je na podlagi dokazila o novem stalnem oziroma začasnem prebivališču dolžna sprejeti. Kljub selitvi pa ima učenec pravico dokončati šolanje na tisti osnovni šoli, kjer ga je začel.

Ali imam pravico otroka vpisati v osnovno šolo v kraju, kjer imam urejeno začasno bivališče? 

Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, šola tega okoliša pa je otroka dolžna vpisati. Glede na definicijo stalnega in začasnega prebivališča (Zakon o prijavi prebivališča) imata glede vpisa v osnovno šolo obe prebivališči enakovreden status.

Zanima me, ali staršu pripada dodaten dan plačanega dopusta za otroka, ki gre v prvi razred? 

Z dopolnitvijo 165. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni listi RS, št. 81/19), ki velja od leta 2020, sta oba starša prvošolca upravičena do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin na prvi šolski dan. Starši morajo dopust najaviti pri delodajalcu in predložiti dokazilo o vpisu otroka v prvi razred.