Osnovne šole v Ljubljani

Skrbimo za dobro počutje učencev in zaposlenih

Že v preteklih letih smo se odzvali na povečane potrebe po dodatnih prostorih v šolah z večjimi infrastrukturnimi posegi ter z urejanjem novih učilnic z manjšimi adaptacijami notranjih prostorov. Tako smo vsako leto povečali število oddelkov v osnovnih šolah; kapacitete šol smo od leta 2008 (944 oddelkov) do leta 2018 (1060 oddelkov) povečali kar za 116 oddelkov.

Investicijski načrt bomo tudi v prihodnje prilagajali dinamiki vpisa otrok v šole in tudi tako še naprej skrbeli za zadovoljstvo otrok in njihovih staršev; rezultati raziskave evropskega statističnega urada Eurostat o zadovoljstvu z življenjem v evropskih mestih za leto 2015 so pokazali, da je kar 92 odstotkov meščank in meščanov Ljubljane zadovoljnih z življenjem v našem mestu, Ljubljana pa je v kategoriji zadovoljstva s šolami in ostalimi izobraževalnimi institucijami zasedla odlično četrto mesto.

Vpis otroka v osnovno šolo

V Ljubljani deluje 47 javnih osnovnih šol. 46 osnovnih šol ima določen šolski okoliš, Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana pa zaradi posebnosti dela sprejema otroke ne glede na šolski okoliš, iz katerega prihajajo. Šolski okoliši so usklajeni z zmogljivostjo šol, to je z največjim možnim številom učencev, ki jih šola skladno z normativi razporedi v oddelke, upoštevajoč učilnice in druge prostore, potrebne za izvedbo programa osnovnošolskega izobraževanja v eni izmeni. Šolski okoliš je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če šola, v katero želijo vpisati otroka, s tem soglaša.

Starši so dolžni otroka vpisati v osnovno šolo in poskrbeti, da bo zaključil osnovnošolsko izobraževanje. Glej: Zakon o osnovni šoli (ZOsn). V 1. razred je potrebno vpisati otroka, ki bo v koledarskem letu dopolnil starost 6 let. Vpisi na osnovnih šolah potekajo februarja za prihajajoče šolsko leto. (Primer: februarja 2018 je možen vpis v 1. razred za šolsko leto 2018/2019.) 

Vpis v 1. razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. O vlogi za prepis odloča zaprošena šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi vlogi staršev, če bi to posegalo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorsko zmogljivost ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer učenec prebiva, zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, kar bi vplivalo na spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.

Šola, na katero so starši naslovili vlogo za prepis, je dolžna o tem odločati najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko je prejela vlogo. Če vlogi staršev ugodi in izda soglasje za prepis, mora o svoji odločitvi pisno obvestiti starše in šolo v šolskem okolišu, v katerem učenec prebiva. Na enak način mora šola obvestiti starše in šolo otrokovega matičnega šolskega okoliša ob neugodni rešitvi vloge za prepis.

Mladi raziskovalci

Raziskovalna dejavnost na ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah združuje mlade in odrasle najrazličnejših interesov, poklicev in institucij, da ustvarjajo in raziskujejo skupaj ter razvijajo svoje sposobnosti in talente. Med temeljnimi cilji raziskovalne dejavnosti je vključevanje čim večjega števila učencev in dijakov, njihovih mentorjev, recenzentov in drugih v raziskovalno dejavnost. V 30 letih obstoja mladinske raziskovalne dejavnosti v Ljubljani se je povečevalo število sodelujočih v programu in število oddanih raziskovalnih nalog, hkrati pa se je dvigovala kakovost nalog. Zaradi obsega in kakovosti mladinske raziskovalne dejavnosti ter njenega pomena za družbeno blaginjo je izjemno pomembno, da še naprej spodbujamo njen nadaljnji razvoj in napredek. 

Vsako leto v projektu sodeluje več kot 500 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, vsaj 300 mentorjev ter 100 recenzentov in članov komisij, ki so strokovnjaki iz različnih področij. Skupaj z organizatorjem in ostalimi zainteresiranimi je tako v projekt vključeno preko 1000 udeležencev iz osnovnih in srednjih šol, fakultet, Zavoda RS za šolstvo, raznih inštitutov in delovnih organizacij. Najboljše naloge se uvrstijo na državno srečanje in tam naši raziskovalci vsa leta dosegajo izjemne rezultate. Nekaj nalog se je že uvrstilo na tekmovanja izven meja, kjer so raziskovalci dosegli odlične rezultate. Vsako leto se izdela nekaj nalog, ki so uporabne tudi v industriji ali drugih gospodarskih panogah. Največja dragocenost projekta je v pedagoškem in socialnem pogledu. Metodika dela z učenci na ta način prinaša nove kvalitete dela, ki spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost mladih, nadarjenih učencev in dijakov.

Prevoz v šolo

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza: 

  • če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali 
  • če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo.

O načinu prevoza se šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Pravica do povrnitve stroškov prevoza ne pripada staršem, ki vpišejo otroke v zasebne osnovne šole, saj te šole nimajo šolskih okolišev. 

Učencem s posebnimi potrebami, ki obiskujejo redne osnovne šole, in učencem, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, pripada brezplačni prevoz, ne glede na oddaljenost njihovega prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.

Ljubljana bere - bralni projekti v prestolnici

V Mestni občini Ljubljana od leta 2008 izvajamo projekt Ljubljana bere. Z njim sistematično spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah prebivalstva, zlasti pri otrocih in mladini. Cilj projekta je večati dostopnost knjige, promovirati kakovostno knjižno produkcijo in spodbujati zavest o knjigi kot trajni življenjski vrednosti. V okviru projekta vsak triletnik ob sistematskem zdravstvenem pregledu prejme vrhunsko izvirno slovensko slikanico, prav tako pa tudi prvošolci ob vstopu v osnovno šolo. Na ta način spodbujamo družinsko branje, triletnikom berejo starši, odrasli bratje in sestre, stari starši. Prvošolce pa s knjižnim darilom ob vstopu v šolo spodbujamo k samostojnemu branju in ustvarjanju. V okviru tega projekta prejmejo knjigo tudi četrtošolci, potem ko osvojijo bralno značko. S projektom spodbujamo tako izposojo knjig v knjižnicah kot kupovanje knjig za družinske knjižnice.

V okviru Zavoda za oskrbo na domu izvajamo dejavnosti, ki spodbujajo branje in drugačno medgeneracijsko druženje. Ti so:

  • Babica bere (2015),
  • Babica pripoveduje (enkratni dogodek v 2017, vrtec Jarše),
  • Prednovoletno medgeneracijsko srečanje uporabniki ZOD in dijaki srednje frizerske šole (1 x letno od 2014 dalje),
  • Urbano vrtičkanje z babico in dedkom (od 2017 dalje),
  • Dan odprtih vrat (sodelovanje otrok iz vrtca) – 2017,
  • Letno srečanje uporabnikov (sodelovanje osnovne šole; 2017),
  • Medgeneracijska kreativna delavnica »Izdelovanje čestitk in pisanje lepih misli«,
  • Medgeneracijski velnes kotiček (1 x letno; v sodelovanju z Višjo strokovno šolo za kozmetiko in velnes Ljubljana).

Tudi v številnih ljubljanskih vrtcih izvajamo podobne projekte. 

160211 popravljalnica knjig MKL Tamara Hozjan MKL 6
Popravljalnico knjig smo organizirali v sklopu projekta ZPE 2016 skupaj z MKL.