Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja

Odgovornost do otrok v vrtcu, šoli in okolišu

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 20092019 temelji na predpostavki, da je treba vsem prebivalkam in prebivalcem mesta in regije omogočiti različne kakovostne poti vseživljenjskega učenja in izobraževanja  od predšolske vzgoje, kjer morajo imeti starši možnost otroka vključiti v cenovno in lokacijsko dostopen javni ali zasebni vrtec, do osnovnošolskega izobraževanja, ki učencem zagotavlja visok standard splošne izobrazbe, ter izobraževanja odraslih, za katerega so v mestu in regiji na voljo različni, posameznim ciljnim skupinam namenjeni izobraževalni programi. 

Ob tem v strategiji poudarjamo še nekatere druge vidike, ki prav tako prispevajo k večji kakovosti – ne le izobraževanja, pač pa tudi varnosti, zdravja in preživljanja prostega časa otrok.

Vrtci in šole morajo otrokom zagotavljati varnost na strokovno-pedagoško ustrezen in etično sprejemljiv način, obenem pa omogočati zdrav razvoj otrok in spodbujati njihovo odgovornost za lastno zdravje in zdravo življenje ter zdravje in zdravo življenje drugih udeležencev. Otroci morajo imeti možnost, da se tudi v svojem prostem času glede na svoje želje in sposobnosti vključijo v kakovostne športne, kulturne, umetniške in druge dejavnosti, za kar je poleg ustreznih in raznolikih programov potrebno zagotoviti tudi primeren infrastrukturni in kadrovski standard.