LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (LAS) »Sožitje med mestom in podeželjem«

2007 - 2013 LEADER

S pristopom LEADER se izboljšujejo razvojne možnosti podeželja ob izkoriščanju lokalnih virov in aktivni vlogi lokalnega prebivalstva. Osnovni cilj pristopa LEADER je izgradnja lokalnih zmogljivosti, izboljšanje zaposlenosti, diverzifikaciji dejavnosti na podeželju, spodbujanju razvoja lokalnih endogenih potencialov, izboljšanju upravljanja na podeželskih območjih in širjenju inovativnosti. Pristop LEADER je namenjen izvajanju lokalnih razvojnih strategij, ki ga spremljajo jasni in pregledni postopki, podpora ustreznih javnih služb in potrebna tehnična pomoč za prenašanje dobre prakse.Na območju občin Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Mestna občina Ljubljana in Škofljica, ki so od leta 2003 sodelovale v skupnem razvojnem programu razvoja podeželja, se je v letu 2008 oblikovala »Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem«. K lokalni akcijski skupini je pristopila tudi Mestna občina Ljubljana. Lokalna akcijska skupina je pripravila lokalno razvojno strategijo tega območja. Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS z dne 12. januarja 2009, je dobila status delujoče lokalne akcijske skupine in je bila upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, namenjenih za izvajanje Pristopa LEADER v programskem obdobju 2007 - 2013. V letu 2009 je LEADER LAS Sožitje med mestom in podeželjem, izvedla prve projekte, v celotnem v programskem obdobju 2007–2013 pa je bilo izbranih in potrjenih 46 projektov na območju petih občin: Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Mestna občina Ljubljana in Škofljica v skupni vrednosti 1.657.010 evrov, od tega je bilo evropskih sredstev 804.534 evrov.

 

Izvedeni projekti 

ETNOLOŠKI MUZEJ OD PLUGA DO KRUHA (občina Ig) 

ŽENE IŽANSKEGA NA SPLETU (občina Ig) 

KO ZADIŠI PO PEKI NA IŽANSKEM (občina Ig)

POT KULTURNE DEDIŠČINE ŠMARJE – SAP (občina Grosuplje) 

ZGODOVINSKI PRALNI STROJ (občina Grosuplje) 

OBNOVA KAŠČE NA KOPANJU (občina Grosuplje) 

POSTAVITEV ZAŠČITNE OGRAJE OB DOSTOPNI POTI DO KRŠKE JAME (občina Ivančna Gorica)

ETNOLOŠKI ZBIRKA ŠTEFAN NOSE (občina Ivančna Gorica) 

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA VEČNAMENSKI OBJEKT NAMENJEN KULTURNI DEJAVNOSTI NA KRKI (občina Ivančna Gorica) 

IGRIŠČE VRH NAD ŽELIMLJAMI (občina Škofljica) 

RAZVOJ PROTOKOLARNEGA SPOMINKA (občina Škofljica)

PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA »OHRANIMO PRETEKLOST – STOPIMO V PRIHODNOST« (Mestna občina Ljubljana) 

SREČANJE VASI GABRJE/GABERJE 2009 (Mestna občina Ljubljana)

SKULPTURA NA VASI (Mestna občina Ljubljana) 

KMEČKA TRŽNICA POD RUSKOVIM KOZOLCEM (občina Škofljica) 

VAŠKA UČNA TOČKA (Mestna občina Ljubljana)

KRASOSLOVNA UČILNICA V NARAVI (občina Ivančna Gorica) 

RESTAVRIRANJE KAPELICE PRI TREH KRIŽIH (občina Grosuplje)

EPP – ENOTNA PROPAGANDA PODEŽELJA LAS (skupni projekt LAS) 

PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA »ŠEGE IN NAVADE« (Mestna občina Ljubljana) 

MOJE PESMI – MOJE SANJE (Mestna občina Ljubljana) 

OTROŠKE RADOSTI NA PODEŽELJU (občina Ig) 

VEČ V IŠKI VASI (občina Ig) 

V DEŽELI KOLIŠČARJEV (občina Ig) 

IVANKINA TRŽNICA (občina Ivančna Gorica) 

OSNOVNA SANACIJA GRADU LISIČJE (občina Škofljica) 

ŽENSKE OD Ž DO A (skupni projekt LAS) 

PRIREDITVE IŽANSKEGA PODEŽELJA (občina Ig) 

GRAJSKE DOGODIVŠČINE (občina Škofljica) 

MOJ KRAJ, MOJ PONOS (občina Ivančna Gorica) 

VIŠNJA GORA – SLOVENSKA PRAVLJICA (občina Ivančna Gorica) 

PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA »DIŠI PO PODEŽELJU« (Mestna občina Ljubljana) 

LJUBLJANA IN SLOVENIJA NA DLANI (Mestna občina Ljubljana) 

MEDNARODNO SREČANJE ŠKOCJANOV (občina Grosuplje) 

STOJNICE ZAMETEK IŽANSKE TRŽNICE (občina Ig)

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DOLENČEV MLIN (Mestna občina Ljubljana) 

PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA »KMEČKA OPRAVILA« (Mestna občina Ljubljana) 

VEČNAMENSKI PROSTOR PIJAVA GORICA (občina Škofljica) 

INFO TOČKA NA KRKI (občina Ivančna Gorica)

OBNOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA ŠMARJE SAP (občina Grosuplje) 

ZGODBE ŠOLSKE STAVBE (občina Ivančna Gorica) 

LJUBLJANSKO BARJE KOT UČILNICA (Mestna občina Ljubljana) 

VEČ ZNAŠ VEČ VELJAŠ (Mestna občina Ljubljana) 

PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA »OTROCI ZA RAZVOJ) (Mestna občina Ljubljana)

KMETIJSTVO ZA PARK (Mestna občina Ljubljana) 

VEČNAMENSKO IGRIŠČE BREST (občina Ig)

 

2014 – 2020 CLLD

V programskem obdobju 2014-2020 je Evropska komisija z namenom izboljšanja medsektorskega povezovanja in sodelovanja z namenom učinkovitejšega črpanja evropskih sredstev na lokalni ravni uvedla pristop CLLD, Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. V pristopu CLLD gre, podobno kot pri pristopu LEADER, za prenos odgovornosti odločanja o izbranih izvedbenih projektih iz državne na lokalno raven. Prebivalstvo na zaokroženih območjih ustanovi lokalno partnerstvo, ki pripravi in izvaja strategijo lokalnega razvoja. Le-ta mora temeljiti na družbenih, okoljskih in ekonomskih prednostih lokalne skupnosti in endogenih razvojnih potencialih območja. Namen CLLD je spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij po pristopu »od spodaj navzgor«, ob upoštevanju endogenih razvojnih potencialov in zmogljivosti, predvsem krepitve socialnega kapitala z aktivnim vključevanjem prebivalstva v skupno načrtovanje in odločanje o lastnem lokalnem razvoju po načelu subsidiarnosti in participativne demokracije. Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij ter prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko, sta v letu 2015 izdali javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Na podlagi tega poziva se je na območju občin Grosuplje, Ig, Škofljica in Mestna občina Ljubljana, obstoječa Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem, preoblikovala v pogodbeno partnerstvo, partnerji pa so podpisali partnersko pogodbo. Pogodbeno partnerstvo je pripravilo Strategijo lokalnega razvoja, ki je bila v januarju leta 2016 posredovana v potrditev Koordinacijskemu odboru CLLD.