Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva

Cilji pri razvoju podeželja in urbanega kmetijstva

Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027 opredeljuje vizijo, cilje, ukrepe in aktivnosti za razvoj podeželja in urbanega kmetijstva v obdobju od leta 2021 do 2027.

Cilji strategije so:

1. Zagotovljeni ustrezni pogoji za kakovostno pridelavo hrane in doseganje višje stopnje samooskrbnosti

Doseganje čim višje stopnje samooskrbe ostaja ena ključnih nalog. Obenem podeželje z diverzifikacijo kmetijskih gospodarstev meščanom ponuja vrsto drugih storitev, katerih pomen v luči podnebnih sprememb, epidemij in drugih zunanjih globalnih vplivov, pridobiva na pomenu, saj prispeva k večji odpornosti lokalne skupnosti na nepričakovane dogodke in dvigujejo kakovost življenja. Za doseganje večje stopnje samooskrbe pa je ključno, da se lokalno pridelana hrana v čim večji meri porabi znotraj območja Ljubljane. S tem se ne le zaključujejo, temveč tudi krepijo krogi kratkih lokalnih oskrbnih verig, posledično pa se krepi tudi podeželje.

2. Dobro povezani ponudniki in ponudba podeželja

Povezovanje ponudnikov je ključno ne le za zagotavljanje zanesljive oskrbe s hrano, temveč tudi za zagotavljanje večjih količin, raznovrstnosti ponudbe, standardov kakovosti in krepitev prepoznavnosti podeželja oz. njegovih proizvodov in storitev. Za doseganje tega cilja je nujno vzpostaviti medsebojno zaupanje med proizvajalci oz. ponudniki sorodnih in povezljivih storitev. Šele nato bodo lahko prišle na vrsto promocija, vzpostavljanje novih prodajnih kanalov in aktivnosti, povezane z iskanjem sinergij.

3. Osveščeni in odgovorni občani, ki aktivno podpirajo dobro prepoznavno podeželje

Povsem enako pomembno kot povezovanje ponudnikov na podeželju je osveščanje občanov o pomenu in kakovosti lokalnih proizvodov, podpori lokalnemu okolju in dvigu zaupanja v kratke lokalne verige in znamke. Na ta način lahko mesto najbolje in najučinkoviteje podpre podeželje.

4. Vitalno, atraktivno in perspektivno podeželje z ohranjeno identiteto

Za uživanje vseh prednosti in trajnostno izkoriščanje potencialov podeželja, je potrebno na podeželju zadržati aktivna kmetijska gospodarstva, podeželski način življenja in ohraniti identiteto podeželja. Ključni element ohranjanja naravnih virov, kulturne krajine in dediščine, pa tudi trajnostnega izkoriščanja potencialov podeželja, so ljudje. Tako je ena od ključnih nalog omogočati ugodne pogoje življenja na podeželju, s tem pa pritegniti ali vsaj zadržati mlade na kmetijah. Le dovolj aktivnega in zainteresiranega prebivalstva namreč omogoča ohranjanje vitalnega in aktivnega podeželja, ki s podporo novim razvojnim idejam lahko spet postane perspektivno. Vitalno, atraktivno in perspektivno podeželje z ohranjeno identiteto bo veliko bolj privlačno tudi za meščane, kar bo še tesneje povezalo mesto in podeželje ter odprlo nove razvojne možnosti in priložnosti.

Med oblikovanjem ciljev je bilo prepoznanih več zunanjih faktorjev, katerih bodoči razvoj lahko pomembno vpliva tako na učinkovitost, kot na uspešnost zasledovanja zgoraj opredeljenih ciljev. Zato Strategija razvoja podeželja in urbanega kmetijstva Mestne občine Ljubljana za obdobje 2021-2027 poleg predstavljenih ciljev zasleduje tudi naslednje horizontalne teme:

a) Prilagajanje na podnebne spremembe
b) Ohranjeni in trajnostno upravljani naravni viri
c) Okrepljen socialni kapital

Oglejte si video Trajnostna pridelava hrane v Mestni občini Ljubljana