Strategija razvoja podeželja

Trije strateški cilji pri razvoju podeželja

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je v letu 2003 prvič sprejel Strateške usmeritve razvoja kmetijstva, gozdarstva in dopolnilnih dejavnosti na območju Mestne občine Ljubljana. Te so bile osnova za pripravo letnih načrtov razvoja teh dejavnosti v MOL in pripravo proračunov na področju kmetijstva. Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo je Slovenija prevzela njen pravni red. Okvir razvojnih politik na področju razvoja podeželja v članicah z enotno kmetijsko politiko določa EU in to za vsakokratno sedem letno programsko obdobje. Za programsko obdobje 2007-2013 je smeri razvoja podeželja v MOL določil Mestni svet v Strateških usmeritvah razvoja podeželja na območju Mestne občine Ljubljana v obdobju 2007-2013. Poudarek je bil na celostnem razvoju podeželja, kjer sta primarni dejavnosti kmetijstvo in gozdarstvo še vedno zelo pomembni, vedno bolj pa postajajo pomembne tudi druge dejavnosti, ki so lahko povezane s primarno ali pa tudi ne. Med pomembnejšimi vsebinami, ki smo jih podpirali, je bil tudi razvoj socialnega kapitala, razvoj posameznikov ali njihovih formalnih in neformalnih skupin in ohranjanje identitete podeželja.

Za programsko obdobje 2014-2020 je EU deloma reformirala področje razvoja podeželja in določila nove okvirje, znotraj katerih se morajo najti tako Republika Slovenija kot občine, zato je MOL pripravila Strategijo razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020. Strategija razvoja podeželja je predvsem usmeritev sektorja, tako da je še vedno največji poudarek dan razvoju primarnih dejavnosti.

Postavljeni so trije strateški cilji:

  • Zagotoviti kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja z namenom samooskrbe Mestne občine Ljubljana, z izboljšanjem oskrbe prebivalcev MOL s kakovostno hrano, sonaravnim gospodarjenjem z gozdom in zaščito, ohranjanjem ter razvojem funkcionalne sposobnosti kmetijskih gospodarstev;
  • Povečanje števila raznolikih dejavnosti na podeželju, s kontinuiranim razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, dvigom prepoznavnosti podeželja in oblikovanjem celostnega pristopa k trženju dobrin podeželja;
  • Skrb za razvoj socialnega kapitala in ohranitev identitete podeželja, s spodbujanjem delovanja različnih interesnih skupin ter ohranjanjem in razvojem obstoječih notranjih možnosti ljubljanskega podeželja.

Podrobneje spoznajte Strategijo razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014-2020.