Spremembe OPN MOL 2016 – 2018 – stališča do podanih pobud

Stališča do pobud in obrazložitve sprememb

Stališča do pobud za spremembo OPN MOL

Obravnavane pobude, podane na izvedbeni del (OPN MOL ID)
Obravnavane pobude, podane na strateški in izvedbeni del (OPN MOL SD in ID)
Obravnavane pobude, podane na strateški del (OPN MOL SD)

Tematske strokovne podlage
SP 01 Analiza obremenitev okolja za spremljanje izvajanja OPN MOL ID, Zavita, d.o.o., 2016
SP 02 Izdelava študije protihrupne zaščite stanovanjskih območij ter območij vrtcev in šol v MOL, Locus d.o.o., 2016
SP 03 Izdelava analize in predloga urbanističnih pogojev za območja večstanovanjskih sosesk v OPN MOL ID, LUZ d.d., 2016
SP 04 Izdelava posodobitve karte 7: Območja za potrebe obrambe ter območja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in uskladitve teh vsebin v spremembah in dopolnitvah OPN MOL ID, LUZ d.d., 2016
SP 05 Preveritev območij stavbnih zemljišč - SP za razvoj naselja Bizovik, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2016
SP 06 Preveritev območja stavbnih zemljišč-SP za razvoj naselja Šmartno pod Šmarno goro, Šabec Kalan Šabec – Arhitekti, 2016
SP 07 Določitev bilance nezazidanih stavbnih zemljišč v MOL, Locus d.o.o., 2016
SP 08 Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodje Gameljščice 1. faza na območju MOL, IZVO-R d.o.o., 2016
SP 09 Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov za povodja Glinščice in Pržanca na območju MOL, IZVO-VODAR, 2016
SP 10 Študija Energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti, IBE d.d. in LUZ d.d., 2016
SP 11 Ureditev evidence nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana, LUZ d.d., 2011-2018
SP 12 Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Ljubljanice med mejo MOL in Špico (P-ZIN-5/15; 430-402/2015). IZVO-R d.o.o., 2015
SP 13 Izdelava celovitih protipoplavnih ukrepov na območju Črne vasi in naselij ob Ižanski cesti južno od Črnovaške ceste do meje MOL. IZVO-R d.o.o., 2015
SP 14 Strokovne podlage za plovnost Ljubljanice. Aquarius d.o.o., 2012
SP 15 Izdelava kart poplavne nevarnosti in preučitev možnih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje poplavne nevarnosti v zgornjem delu povodja Glinščice in Pržanca, IZVO-Vodar d.o.o., 2015
SP 16 Vrednotenje variant za cesto v Sadinjo vas s finančnega in okoljsko urbanističnega vidika, LUZ d.d., 2015
SP 17 Preveritev določil OPN MOL ID za območje Rožne doline in drugih vilskih četrti, Jernej Vidmar, 2017
SP 18 Hidrološko hidravlična študija za zadrževalnik visokih voda Malence za potrebe zazidljivosti zemljišč s parc. št. 198/6, 198/8 in 200/3 k.o. Rudnik, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., 2017
SP 19 Geodetski načrt št. GEK - 10/2015; GEKOM d.o.o., 2015