Projekt GeoPLASMA– CE

V projektu sodeluje 11 partnerjev

Geotermalna energija je lokalno dostopen, endogeni vir toplote, ki ne povzroča emisij, škodljivih za podnebje in kakovost zraka. Je obnovljivi vir energije (OVE), ki se lahko uporablja hkrati za ogrevanje in hlajenje.

Projekt GeoPLASMA– CE poteka v sodelovanju Mestne občine Ljubljana (MOL) z Geološkim zavodom Slovenije in obravnava potencial plitve geotermalne energije na območju MOL.

Rezultati projekta bodo pripomogli k nadgradnji Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Ljubljana (LEK MOL) na področju OVE in posodobitvi Akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta MOL.

Cilj projekta je izdelava spletnega orodja, ki bo povezovalni člen med strokovnjaki s področja geoznanosti in deležniki z različnih področij. S tem bomo omogočili lažji dostop do informacij o možnostih rabe plitve geotermalne energije in s tem povezanimi tveganji, rezultati projekta pa bodo uporabljeni tudi pri energetskem načrtovanju in v strategijah upravljanja v MOL in Srednji Evropi.

GeoPLASMA-CE je projekt, ki sodi v sklop programa Interreg Srednja Evropa. V projektu se prepletata raziskovalna in razvojna sfera, namen projekta pa je preučitev različnih vidikov rabe plitve geotermalne energije za ogrevanje in hlajenje tako v urbanih, kot tudi v neubranih območjih Srednje Evrope. Sodeluje 11 partnerjev iz 6 držav in 6 regij oziroma mest, ki bodo v sodelovanju z geološkimi zavodi, univerzami, neprofitnimi organizacijami, upravnimi organi in zasebnimi podjetji razvile nove strategije upravljanja za doseganje učinkovite in trajnostne rabe plitve geotermalne energije.

Partnerji iz Srednje-evropskih držav Avstrije, Češke, Nemčije, Poljske, Slovaške in Slovenije bomo na osnovi izkušenj iz prakse prispevali svoj delež k izboljšanju upravljanja z okoljem v urbanih in neubranih območjih, in sicer na šestih tako imenovanih pilotnih območjih: Vogtland/Zahodna Češka, Wałbrzych/Broumov, Krakov, Dunaj, Bratislava in Ljubljana.

Razdelava projekta

Projekt je na osnovi aktivnosti razdeljen na štiri delovne pakete:

1. Izdelava spletnega portala

Na spletnem portalu bo na voljo sistem za podporo pri odločanju in informacijsko orodje, izdelano na 3D geoloških modelih raziskovanih pilotnih območij. Za deležnike izven teh območij, bo na voljo strokovna spletna platforma, ki bo uporabnikom omogočala razumevanje in s tem uporabo strokovnih podlag v procesih odločanja.

2. Izbira metod in delovnih postopkov za kartiranje, načrtovanje, oceno in monitoring izrabe plitve geotermije

Rezultati bodo na voljo v večjezičnem vodiču oziroma katalogu kriterijev uspešnosti za trajnostno rabo plitve geotermalne energije.

3. Opredelitev in izvedba pilotnih aktivnosti

Delovni paket 3 obsega pilotne aktivnosti na šestih izbranih območjih v Nemčiji, Avstriji, na Poljskem, na Češkem, na Slovaškem in v Sloveniji. Te aktivnosti zajemajo pridobitev obstoječih in novih podatkov, ki so pomembni za oceno potenciala in tveganj rabe plitve geotermalne energije. Usklajen postopek dela, pripravljen v delovnem paketu 2, bo uporabljen na izbranih pilotnih območjih. Rezultati pilotnih aktivnosti bodo vključeni v strategije, ki bodo oblikovane v delovnem sklopu 4.

Delovni sklop 3 bo zagotovil podatkovne baze ključnih parametrov za določitev geotermalnega potenciala in tveganj, povezanih z rabo geotermalne energije in drugih tematskih kart za šest pilotnih območij projekta. Hkrati pa bodo izdelane tudi 3D modeli, kjer bodo prikazani pogoji rabe plitve geotermalne energije. Določeni bodo postopki dela in standardi kakovosti za metodo termičnega odziva (Thermal Response Test -TRT), ki se uporablja za ugotavljanje zmogljivosti sistema geosond za izmenjavo toplote. Razvite metode in naprave bodo predhodno testirane in umerjene. Na osnovi določitve potencialnih območij uporabe plitve geotermalne energije na območju MOL, bodo pilotno izvedene 4 toplotne črpalke voda/voda.

4. Seznanitev deležnikov na pilotnih območjih s strategijami in akcijskimi načrti

Delovni paket 4 in njegove aktivnosti so namenjene seznanjanju deležnikov prisotnih na pilotnih območjih z aktualnimi in planiranimi strategijami in akcijskimi načrti. Prenos znanja bo potekal na delavnicah, na katere bodo poleg sodelujočih na lokalnem nivoju, povabljeni vsi relevantni deležniki in širša javnost. Delavnice v MOL bodo potekale v slovenskem jeziku. V delovnem sklopu 4 bo za vsako pilotno območje izdelan predlog strategije izrabe plitve geotermalne energije.