Programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine

S posebnimi programi skrbimo za skupine prebivalstva, ki so s socialno-ekonomskega in zdravstvenega vidika še posebej ranljive. Ne glede na to, da slovenska zakonodaja omogoča dostop do organiziranega zdravstvenega varstva večini prebivalk in prebivalcev Slovenije, pa obstaja določen segment ljudi, ki do sistema zdravstvenega varstva ne more dostopati. Gre predvsem za nezaposlene tujke in tujce z dovoljenjem za začasno prebivanje, posameznice in posameznike, ki nimajo stalnega bivališča ali pa preprosto nimajo finančnih možnosti, da bi se zavarovali kot samoplačnice/-ki oziroma v sistem vstopili na lastne stroške. Za reševanje tovrstne problematike del sredstev namenjamo programom, ki zagotavljajo zdravstveno in higiensko oskrbo za ljudi, ki nimajo urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja. Mestna občina Ljubljana je zdravstveno oskrbo za te ljudi začasno, do spremembe zakonodaje, uredila v Ambulanti s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja pod okriljem Zdravstvenega doma Ljubljana.