Preventivni programi varovanja zdravja

Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana namenja finančna sredstva številnim programom na področju varovanja zdravja. Katerim programom namenjamo sredstva, lahko preverite po posameznih, spodaj opisanih področjih. 

Ohranjanje in promocija zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

Z zdravstvenega vidika so otroci in mladi zelo občutljiva populacija, ki zahteva posebno skrb. Njihove zdravstvene težave so pretežno povezane z značilnostmi rasti in razvoja, načinom življenja ter z ožjim in širšim družbenim okoljem. Ohranjanje in promocija zdravja otrok in mladostnikov je povezana z vzgojnim delom na vsebinah varovanja zdravja, ki na nevsiljiv in priljuden način vplivajo na vzorce vedenja, lahko zagotovijo izboljšanje dolgoročnih zdravstvenih izidov ter obenem zmanjšajo razlike v zdravju otrok in mladih. Osveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov, da skrbijo za svoje zdravje s tem, da oblikujejo takšna stališča in vedenjske vzorce, ki pogojujejo zdrav način življenja in preprečujejo nastanek in razvoj bolezni in poškodb, je bistvo programov, ki smo jih izbrali na javnih razpisih.

Preberite več

Ozaveščanje o odgovornem spolnem vedenju

Preprečevanje spolno prenosljivih bolezni in okužb temelji predvsem na omejevanju tveganega spolnega vedenja. Spremljanje nekaterih kazalnikov tveganega vedenja med moškimi, ki imajo spolne odnose z moškimi, je osnova za učinkovito preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni in okužb. Preventiva na tem področju je z novejšimi neugodnimi kazalniki stanja glede okužb z virusom HIV med rizično skupino predvsem moških, ki imajo spolne odnose z moškimi, zopet pridobila na prepoznavnosti, tudi med širšo javnostjo.

Preberite več

Promocija zdravega življenjskega sloga v obporodnem obdobju

V Sloveniji je manj skrbi namenjene mladim mamicam in očetom, ki se v tem času srečujejo s številnimi spremembami v dotedanjem načinu življenja. Kako preiti na ta - nov - način življenja, kjer ni več toliko časa za medsebojen odnos na prejšnjih temeljih, za prostočasne aktivnosti, kjer je v ospredju velika odgovornost, mnogokrat osamljenost in negotovost mladih staršev, so vprašanja, na katera naš zdravstveni sistem ne daje odgovora v ustrezni meri in kjer se odpira prostor za različne oblike pomoči. Takšni programi v veliki meri prispevajo k spreminjanju neustreznih konceptov materinstva, starševstva in družine.

Preberite več

Zagovorništvo uporabnic in uporabnikov zdravstvenih storitev

Temeljni pravici bolnika sta kakovostna in varna zdravstvena obravnava; od tod izhajajo vse ostale pravice na področju zdravja. Zakonodaja v svojih dokumentih sicer opredeljuje tudi pravice uporabnic in uporabnikov, vendar v teku njihovega uveljavljanja pogosto prihaja do neenotnega razumevanja zakonsko določenih pravic.

Preberite več

Programi za preprečevanje in zmanjševanje poškodb v prometu

Slovenija je sicer visoko med državami, ki so naredile največji napredek oziroma najbolj zmanjšale število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah med mladimi in sicer za dobrih 9 % (EU povprečje znaša 7 %). Ne glede na to smo se odločili, da bomo s programi, namenjenimi preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu, z vodenim učenjem spretnosti mladih in starejših udeležencev v prometu tudi v lokalni skupnosti skušali vplivati, da bo nesreč v prometu čim manj.

Preberite več

Osveščanje in svetovanje posameznikom/-cam in družinam v stiski na področju duševnega zdravja ter preprečevanju in obvladovanju stresa

V primeru različnih stisk sta pravočasna pomoč in ukrepanje, ključnega pomena pri preprečevanju razvoja duševnih bolezni ter tudi samomora.

Preberite več

Programi za izboljšanje kvalitete zdravstvenega varstva za ranljive skupine

Z namenom zmanjševanja neenakosti v javnem zdravju ter preprečevanju izključenosti ranljivih skupin, programi omogočajo higiensko oskrbo osebam brez zdravstvenega zavarovanja, oskrbo z najnujnejšimi oblačili, nudenje posebne prehrane uporabnikom z diabetesom, informiranje in osveščanje uporabnikov o zdravstvenem zavarovanju, individualno pomoč in spremljanje uporabnikov pri opravkih na različnih ustanovah.

Preberite več