Programi za ohranjanje in promocijo zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov

Posebna skrb namenjena otrokom, mladim in mladostnikom

Z zdravstvenega vidika so otroci in mladi zelo občutljiva populacija, ki zahteva posebno skrb. Njihove zdravstvene težave so pretežno povezane z značilnostmi rasti in razvoja, načinom življenja ter z ožjim in širšim družbenim okoljem. Ohranjanje in promocija zdravja otrok in mladostnikov je povezana z vzgojnim delom na vsebinah varovanja zdravja, ki na nevsiljiv in priljuden način vplivajo na vzorce vedenja, lahko zagotovijo izboljšanje dolgoročnih zdravstvenih izidov ter obenem zmanjšajo razlike v zdravju otrok in mladih. Osveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov, da skrbijo za svoje zdravje s tem, da oblikujejo takšna stališča in vedenjske vzorce, ki pogojujejo zdrav način življenja in preprečujejo nastanek in razvoj bolezni in poškodb, je bistvo programov, ki smo jih izbrali na javnih razpisih.

Prehrana je pomemben vedenjski dejavnik tveganja za zdravje. Prehranski vnos, prehranjevalne navade in prehranski status so poglavitne determinante večine kroničnih nenalezljivih bolezni predvsem v kasnejših letih, bodisi kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje ali kot varovalni dejavniki, ki zdravje krepijo in tako izboljšajo kakovost življenja. Na podlagi izvedenih raziskav na področju prehranjevalnih navad in prehranjevanja prebivalcev Slovenije vseh starostnih skupin ugotavljamo, da zaradi fizioloških, psiholoških, socialnih in ekonomskih vzrokov prehrana prebivalcev Slovenije ni skladna s prehranskimi priporočili. Tako otroci velikokrat doma ne najdejo dovolj spodbud za uživanje zdrave hrane in za pravilno ravnanje s hrano.

Telesna dejavnost oziroma gibanje je prav tako pomemben vedenjski dejavnik, ki vpliva na zdravje. Pogostost, intenzivnost, trajanje in vrsta telesne dejavnosti, (ne)aktiven življenjski slog oziroma gibalne navade so – enako kot prehrana - pomembne determinante večine kroničnih nenalezljivih bolezni. Raziskave na področju telesne dejavnosti in gibalnih navad prebivalcev Slovenije različnih starostnih skupin kažejo, da je še vedno premalo tistih, ki dosegajo priporočila glede telesne dejavnosti za zdravje. Otroci in mladostniki pri tem niso izjema. Sodoben način življenja ima poleg prednosti tudi to slabost, da otroke odvrača od rednega gibanja, predvsem na svežem zraku, saj jim v domačem okolju nudi drugačne izzive z veliko izbiro zabave, ki je izrazito povezana s telesno neaktivnostjo.

Tretji vidik, na katerega se osredotočamo, je oblikovanje in prevzemanje vzorcev, ki zadevajo skrb za higieno. Otrok je sposoben zavedanja skrbi za lastno zdravje in osnov higiene že v vrtcu, še bolj kasneje v šoli. Področje osebne higiene je občutljivo in ni deležno ustrezne obravnave. Da je tako, potrjuje tudi pomanjkanje didaktičnih in učnih pripomočkov.