Strategija socialnega varstva v MOL

Vsak dan si prizadevamo za izboljšanje kakovosti življenja

Strategija razvoja socialnega varstva v MOL od leta 2021 do 2027 je temeljni strateški dokument z izhodišči, usmeritvami ter cilji in nalogami MOL na področju socialnega varstva.

Dolgoročno načrtovanje je pomembno za stabilno zagotavljanje raznovrstnih oblik storitev in programov, ki so namenjeni pomoči in podpori ranljivim skupinam prebivalstva. Nova strategija je tako že četrta po vrsti in z njo nakazujemo težnjo po krepitvi politike socialnega varstva v MOL. Zavedamo se, da je epidemija koronavirusa spremenila življenje prebivalk_cev MOL in pri marsikaterem prebivalcu_ki povečala stiske (duševna, materialna…). Pri tem so in bodo pomembno vlogo odigrale nevladne organizacije in javni zavodi na tem področju, ki v kritičnih situacijah prilagodijo svoje delo ter ljudem nudijo pomoč in podporo.

Poleg zakonsko določenih nalog bo naše delo v naslednjih sedmih letih usmerjeno k uresničevanju naslednjih ciljev:

  • zagotavljanje celostne podpore in pomoči za uporabnice_ke socialnovarstvenih storitev in programov,
  • zmanjševanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ljudi, ki živijo v ranljivih situacijah,
  • zagotavljanje pogojev za kakovostno staranje,
  • krepitev duševnega zdravja,
  • prizadevanje za ničelno toleranco do nasilja,
  • zagotovitev enakih možnosti za vse,
  • zmanjševanje škode zaradi različnih oblik zasvojenosti,
  • krepitev kakovosti ter razvoja na področju socialnega varstva,
  • nacionalna in mednarodna prepoznavnost Ljubljane kot socialno občutljivega mesta.