Zagotavljanje denarnih pomoči

Za socialno šibkejše občanke in občane

MOL na osnovi Odloka o denarni pomoči ter ob uporabi Zakona o socialno varstvenih prejemkih socialno šibkejšim občankam in občanom zagotavlja denarne pomoči. Upravičenci do denarne pomoči iz proračuna MOL so osebe, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke in imajo stalno bivališče v MOL.

Denarne pomoči so namenjene:

  • pomoči pri premostitvi trenutne materialne ogroženosti,
  • delnemu kritju stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in v srednji šoli,
  • kritju stroškov šole v naravi, letovanj/ zimovanj osnovnošolcem,
  • kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana,
  • kritju stroškov kosil za občanke in občane nad 65 let in
  • pomoči ob rojstvu otroka.

Osnovni znesek denarne pomoči MOL znaša 190 EUR, pomoč ob rojstvu otroka se upravičencem oziroma upravičenkam dodeli v dvakratni višini osnovnega zneska denarne pomoči, v primerih iz 3., 4. in 5. alineje prejšnjega odstavka pa se denarna pomoč dodeli v višini cene storitve.

Vloga za pridobitev pomoči se odda na krajevno pristojnem centru za socialno delo, ki vodi celoten postopek v zvezi z dodelitvijo denarne pomoči. Vlogo lahko dobite na centru za socialno delo ali pa na spletni strani med  Vloge in obrazci. Za podrobnejše in vse ostale informacije vam predlagamo, da se obrnete na krajevno pristojen center za socialno delo.