četrtek, 4. 7. 2019

Druga zaveza Ljubljane k Evropskemu stebru socialnih pravic

Na Mestni občini Ljubljana smo podpisali drugo zavezo k Evropskemu stebru socialnih pravic, ki se nanaša na 17. načelo Evropskega stebra socialnih pravic - vključevanje oseb z oviranostmi.

V okviru kampanje Vključujoča mesta za vse: socialne pravice v mojem mestu je Eurocities Ljubljano ponovno povabil k podpisu zaveze k Evropskemu stebru socialnih pravic. Evropski steber socialnih pravic, ki je skupni dokument Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije, uveljavlja dvajset načel oziroma pravic za državljane EU, ki jih lahko razdelimo na tri kategorije: enake možnosti in dostop do trga dela, pošteni delovni pogoji ter socialna zaščita in vključenost.

Decembra lani smo podpisali prvo Zavezo, ki se nanaša na uresničevanje 16. (Zdravstveno varstvo) in 19. načela (Stanovanja in pomoč za brezdomce) Evropskega stebra socialnih pravic. Nova zaveza, katere podpis je bil najavljen na srečanju Eurocities Zgradimo mesta, dostopna vsem generacijam, in smo jo podpisali junija letos, pa se nanaša na 17. načelo Evropskega stebra socialnih pravic - vključevanje invalidov.

Področje varstva oseb z ovirami in njihove pravice z zakoni sicer ureja država, s številnimi samoiniciativnimi ukrepi in aktivnostmi pa k prijaznemu, vsem dostopnemu življenjskemu okolju ter k možnostim za neodvisno življenje, delo in socialno vključenost oseb z ovirami pomembno prispevamo na lokalnem nivoju.

V Zavezi smo izpostavili naslednja področja:

Predšolska vzgoja in osnovne šole

Na Mestni občini Ljubljana letno namenimo okrog 2,5 milijonov evrov vključevanju otrok in mladostnikov z ovirami v vrtce in osnovne šole. V preteklih 12 letih smo ob upoštevanju sodobnih standardov za gradnjo brez ovir temeljito prenovili ali na novo zgradili 6 enot javnih vrtcev ter izvedli obsežne prenove, sanacije in adaptacije v javnih vrtcih in osnovnih šolah v skupni vrednosti 200 milijonov evrov, investicijski cikel pa še ni zaključen. V letu 2019 bomo iz mestnega proračuna namenili še 28,2 milijonov evrov za investicijska vlaganja na tem področju.

Zaposlovanje

V mestni upravi ter v javnih mestnih zavodih in podjetjih s skupno okoli 12 tisoč sodelavci se kvotni sistem za zaposlovanje oseb z ovirami zgledno izpolnjuje, v mestni upravi pa redno presega. K aktivaciji oseb z ovirami na trgu dela prispevamo tudi s podporo in sofinanciranjem državnih programov aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo pri različnih delodajalcih.

Stanovanja

Odraslim osebam z ovirami, ki se želijo osamosvojiti, so preko razpisov mestnega stanovanjskega sklada na voljo prilagojena neprofitna najemna stanovanja. Javni stanovanjski sklad MOL bo predvidoma do leta 2022 zagotovil okvirno 1.500 dodatnih stanovanjskih enot za neprofitni najem, od katerih bo vsaj 10 % stanovanjskih enot prilagojenih osebam z ovirami.

Neodvisno življenje

K ustvarjanju pogojev za neodvisno življenje oseb z ovirami prispevamo tudi s sofinanciranjem osebne asistence za tiste, ki do kritja stroškov osebne asistence niso upravičeni na podlagi Zakona o osebni asistenci. Preko javnih razpisov sofinanciramo različne programe invalidskih in drugih nevladnih organizacij. Za različne oblike pomoči in oskrbe, do katerih so starejši in osebe z ovirami v Sloveniji upravičeni po zakonu (to so institucionalno varstvo, pomoč na domu in družinski pomočnik) letno namenjamo preko 10 milijonov evrov iz mestnega proračuna.

Naše naloge, aktivnosti in ukrepe na tem področju vsaki dve leti zberemo v posebnem akcijskem načrtu, ki ga obravnava in potrdi Mestni svet MOL. Na tak način bomo z delom na tem področju nadaljevali tudi v prihodnje.

Preberite tudi: