ponedeljek, 13. 5. 2019

Kako, čemu in za koga varujemo naravo?

Upravljanje številnih območij, med njimi tudi vseh zavarovanih območij narave je učinkovito le ob celovitem in predvsem zadostnem poznavanju njihovih bistvenih gradnikov, značilnosti in procesov, ki sooblikujejo pomen teh območij.

Ključno je sodelovanje kar najširšega kroga deležnikov, ki delujejo na posameznih območjih

Za ukrepe varstva narave je izjemnega pomena redno pridobivanje bioloških podatkov, o prisotnosti posameznih vrst, stanju populacij teh vrst in njihovih življenjskih okolij.

thumb Slika5

Pridobljeni biološki podatki

V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so v letu 2018 pridobili več kot 1100 novih bioloških podatkov, prvič so potrdili prisotnost številnih vrst organizmov – pridobili so npr. podatke o prisotnosti kar 315 vrst nočnih metuljev, ki vse do lanskega leta iz tega območja niso bili poznani. Zabeleženih je bilo 196 opažanj plazilcev, potrdili smo prisotnost 32 vrst kačjih pastirjevnajdba ogrožene višnjeve deve predstavlja prvi podatek za celotno območje Ljubljane.

Posodobili so tudi tipizacijo habitatnih tipov za vseh 41 ekstenzivnih travnikov v krajinskem parku.

Tudi v bodoče bodo nadaljevali z zbiranjem podatkov, ki pomagajo pri skupnih prizadevanjih za ohranitev tega zavarovanega območja, ki ima izjemno vrednost tako za prebivalce Ljubljane kot njene širše okolice.

Vaša zanimiva opažanja in fotografije organizmov, pokrajine in drugih naravnih znamenitosti lahko posredujete tudi sami na njihov naslov info.kptrsh@vokasnaga.si in tako prispevate k prepoznavanju vrednot našega parka.

Odlok o razglasitvi krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Leta 2015 smo odlok iz leta 1984 v celoti prenovili, pri čemer smo zagotovili varovanje ekosistemov, naravnih vrednot in značilnosti krajine, preprečevanje posegov in dejavnosti, ki bi lahko trajno ogrozili biotsko raznovrstnost zavarovanega območja, usmerjeno obiskovanje ter upravljanje območja. V letu 2016 smo lastnikom zemljišč v krajinskem parku na podlagi zakona o ohranjanju narave izdali 2.170 ugotovitvenih odločb, upravljanje območja pa je s podelitvijo koncesije zaupano javnemu podjetju Snaga (danes javno podjetje VOKA SNAGA).

Preberite tudi: