ponedeljek, 13. 2. 2023

Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti

11. februarja obeležujemo mednarodni dan žensk in deklet v znanosti, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov.

Različni statistični podatki kažejo, da v znanosti prihaja tako do horizontalne (koncentracija žensk in moških v določenih vedah) kot vertikalne (koncentracija žensk in moških na določenih funkcijah in položajih) segregacije. Na dodiplomski ravni je na študij vpisanih več študentk kot študentov, posledično je tudi število diplomantk višje. Veliko več študentk je vpisanih na družboslovnem in humanističnem študiju kot pa na naravoslovno-tehničnih smereh. Gre torej za očitno horizontalno segregacijo. Na podiplomskem študiju je delež študentk sicer nižji, vendar se v zadnjih treh desetletjih postopoma zvišuje. Posledično pa je tudi delež žensk, ki so zaposlene v znanstveno-raziskovalni sferi, precej nižji kot delež moških. Ovire, zakaj ženske ne morejo doseči najvišjih delovnih mest znotraj univerze, se najlažje ilustrira z metaforo »steklenih stropov«.

Ena ključnih ovir za doseganje enakosti spolov so spolni stereotipi (posplošeno in poenostavljeno dojemanje žensk in moških ter njihovih družbenih vlog) in tradicionalne spolne vloge, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Zaradi njih se velikokrat posameznik ali posameznica odloči na podlagi pričakovanja okolice in ne na podlagi svojih želja. Tako npr. dekleta ne izberejo študija strojništva ali pa se fantje ne odločijo za poklic zdravstvenega tehnika ali vzgojitelja. Zato je izjemno pomembno, da v procesu vzgoje in izobraževanja delujemo v smeri odpravljanja prevladujočih stereotipov o tipično ženskih in tipično moških vlogah v družbi.
Predsodkov in stereotipov verjetno ne moremo povsem izkoreniniti, zato pa je pomembno, da smo na njih pozorni, da v svoje delo ne vnašamo stereotipnih predpostavk ter da seveda o tem ozaveščamo tudi druge. V okviru akcijskega načrta Enakost spolov v Mestni občni Ljubljana tako pripravljamo različne ozaveščevalne aktivnosti, ki stremijo k preseganju spolnih stereotipov.
Ob mednarodnem dnevu žensk in deklet v znanosti čestitamo vsem znanstvenicam ob njihovih uspehih in se jim zahvaljujemo, da so vzornice mladim dekletom, da se bodo lažje odločile za znanstveno in raziskovalno delo.

 

Preberite tudi: