torek, 27. 8. 2019

Višamo kakovost v šolah in spodbujamo nadarjene

V Mestni občini Ljubljana pripravljamo številne programe in vsebine, s katerimi bogatimo osnovnošolski program, nadarjene dijake in študente pa spodbujamo tudi s štipendijami MOL.

Štipendiranje nadarjenih

V šolskem oziroma študijskem letu 2019/20 na Mestni občini Ljubljana razpisujemo 90 štipendij za nadarjene dijake in študente, in sicer:

  • 16 štipendij za dijake
  • 35 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji
  • 26 štipendij za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji
  • 4 štipendije za dodiplomski študij v tujini
  • 9 štipendij za podiplomski študij v tujini.

foto

Razpis je bil objavljen 12. julija 2019 na naši spletni strani MOL. Prijave z vsemi potrebnimi dokazili morajo dijaki oddati prek spletne aplikacije E-razpis za nadarjene dijake in študente MOL (spletna aplikacija E-razpis) do 5. septembra, študenti pa do 4. oktobra 2019.

Celotno razpisno dokumentacijo in neuradno prečiščeno besedilo Odloka o štipendiranju (Uradni list RS, št. 54/2010 in 59/2013) najdete tukaj.

Programska skupina za izboljšanje kakovosti v šolah 

V Mestni občini Ljubljana si neprestano prizadevamo za izboljšanje pogojev za izvajanje pouka v osnovnih šolah, saj menimo, da smo kot glavno mesto in ustanovitelj največjega števila vrtcev in osnovnih šol v Sloveniji še posebej zavezani k ustvarjanju kakovostnega, varnega, inovativnega, ustvarjalnega in spodbudnega učečega okolja za otroke. V tem pogledu je zelo pomembna spodbuda šolam najti, odkriti ali ustvariti takšne metode in pristope k reševanju problemov, ki bi pomagali vodstvu in celotnemu osnovnošolskemu kolektivu.

Jeseni 2018 smo ustanovili delovno skupino, sestavljeno iz ravnateljev osnovnih šol in predstavnikov Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, s ciljem priprave analize stanja v ljubljanskih osnovnih šolah in konkretnih predlogov za spremembe poučevanja in izboljšanje kakovosti vzgoje in izobraževanja v šolah. Oblikovali smo devet vsebinskih področij, ključnih za delovanje šole. Naši predlogi za posodobitev šolstva so zastavljeni tako, da spodbujajo prenos uporabnih oz. praktičnih znanj v uporabo ostalim, ki bi lahko uporabili vse razpoložljive vire za iskanje rešitev za vsakodnevne in konkretne probleme.

Na konkretni ravni so šole avtonomne znotraj zakonov, ki definirajo šolske procese. Zato je skupina po metodološko zelo zapletenem in tudi razgibanem skupinskem delu, po pregledovanju pedagoškega stanja na posameznih šolah in pregledu rešitev za probleme, za katere smo ugotovili, da so skupni vsem, predstavila svoje delo na skupni konferenci vseh ravnateljev in ravnateljic na področju MOL, ki je potrdila začrtano pot in zavezo k povečanju odličnosti v šolah. Na pristojno ministrstvo smo v aprilu 2019 posredovali obširni predlog sprememb zakonodaje, ki predstavlja naš prispevek k razvoju nove Bele knjige, cilj prihodnjih aktivnosti pa je med drugim okrepiti razpravo na ravni lokalne skupnosti, določiti želen razvoj in prioritete na področju vzgoje in izobraževanja ter spodbujati aktivno participacijo vseh deležnikov.

Posodobljeni športni programi v osnovnih šolah

Za prihajajoče šolsko leto 2019/20 smo na MOL vzpostavili dva nova programa športa za otroke v osnovnih šolah. V prvi in drugi triadi program »Šport je igra« ter v drugi triadi program »Šolski športni krožki«. V programu »Šport je igra« bodo otroci spoznali več športov in na koncu opravili naloge za programa Zlati sonček in Krpan. V programu »Šolski športni krožki« se bodo otroci lahko v različnih športnih panogah celo leto pripravljali za udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih, kjer bodo lahko preizkusili tudi kakšen nov šport. Oba programa sta za otroke brezplačna in ju izvajajo osnovne šole pod strokovnim vodstvom športnih pedagogov. K izvedbi programa je v letošnjem šolskem letu pristopilo 33 osnovnih šol. Skupaj bodo šole otrokom ponudile brezplačne programe športa v 285 vadbenih skupinah za 13.100 ur.

foto

Nov model, ki osrednjo pozornost namenja kakovostnemu gibanju otrok v času po pouku ter sledi načelu dostopnosti, raznolikosti in odmiku od tekmovalnih športov, je pripravljen v sodelovanju z ravnatelji in športnimi pedagogi. Vodeno gibanje v ustrezno velikih vadbenih skupinah zagotavlja varnost otrok v času po pouku, predvsem pa šoli in otrokom omogoča prostor za več nestrukturiranega prostega časa in aktivne igre.

Pilotni projekt v MOL - prvi šolski zvezek 

Tudi v letošnjem šolskem letu Mestna občina Ljubljana sodeluje z Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in izbranimi ljubljanskimi osnovnimi šolami pri projektu Moj prvi zvezek.

Moj prvi zvezek je večpredmetni zvezek, namenjen učencem in učiteljem 1. razreda osnovnih šol, ki s svojo zasnovo prvošolcem omogoča lažjo skrb za zvezek in enostavnejši pregled nad vsebino. Namenjen je uporabi pri pouku ali v podaljšanem bivanju predvsem v prvem šolskem polletju in od učiteljev ne zahteva prilagoditve učnega programa. Poleg črtastih, karo in brezčrtnih listov prvošolcem nudi zanimive naloge, pravljico, nalepke in pripomočke za lažje učenje zapisa črk in številk. Izjemna prednost tega zvezka je, da z vključitvijo gradiva treh predmetov razbremeni težo šolskih torb.

Zvezek so razvili in oblikovali na Naravoslovnotehniški fakulteti v avtorstvu Raše Urbas, Urške Stankovič Elesini in Nataše Qualizza s strokovno podporo pedagoških delavcev iz ljubljanskih osnovnih šol Tanje Hrkač, Andreje Avsec in Helene Predalič. Do sedaj so zvezek že preizkusili prvošolci petih ljubljanskih osnovnih šol, v šolskem letu 2019/20 pa se je na projekt prijavilo 13 šol s 27 razredi prvošolcev. Mestna občina Ljubljana bo sodelujočim šolam zagotovila 650 zvezkov za učence prvih razredov, tako bo Moj prvi zvezek v letošnjem šolskem letu uporabljalo okrog 600 prvošolcev.

Ljubljana bere

Ljubljana bere je projekt, s katerim na Mestni občini Ljubljana od leta 2008 spodbujamo razvijanje bralne kulture pri različnih ciljnih skupinah z namenom poudarjanja pomena družinskega branja v zgodnjem otroštvu, pomena knjige za razvoj posameznika, hkrati pa z odkupom izbranih knjig podpiramo in promoviramo vrhunske domače ustvarjalce ter zagotavljamo dostopnost kakovostnega izvirnega leposlovja za otroke. V tem času smo s 14 vrhunskimi izvirnimi slovenskimi slikanicami obdarili že več kot 94.000 otrok.

Ljubljana se je leta 2015 pridružila Unescovi mreži kreativnih mest; kot mesto literature smo se zavezali, da bomo spodbujali inovativne pristope k spodbujanju branja in ohranjanju pomena knjige kot nosilke razvoja človeštva.

Ob začetku letošnjega šolskega leta bomo prvošolce obdarili s knjigo avtorice Svetlane Makarovič in ilustratorke Maje Kastelic Korenčkov palček, četrtošolce pa s slikanico Požar avtorice Neli Kodrič Filipić in ilustratorke Bojane Dimitrovski.

Denarna pomoč MOL ob začetku šolskega leta 

Na Mestni občini Ljubljana socialno šibkejšim meščankam in meščanom zagotavljamo denarno pomoč na osnovi Odloka o denarni pomoči. Do denarne pomoči iz proračuna MOL so upravičeni meščani in meščanke s stalnim bivališčem v MOL, ki so brez lastnega dohodka, in osebe, ki z lastnim dohodkom do 30 % presegajo minimalni dohodek za posameznega družinskega člana po zakonu, ki ureja socialno varstvene prejemke. Vlogo za dodelitev pomoči morajo zainteresirani nasloviti na pristojni center za socialno delo, ki na osnovi kriterijev, določenih v prej omenjenem odloku, odloči o upravičenosti do pomoči.

Na Mestni občini Ljubljana nudimo denarne pomoči, ki so namenjene tudi otrokom:

  • delno kritje stroškov ob začetku novega šolskega leta za otroke v osnovni in v srednji šoli
  • kritje stroškov šole v naravi, letovanj/zimovanj osnovnošolcem (v višini cene storitve)
  • kritje stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kjer je organizirana prehrana (v višini cene storitve)
  • pomoč ob rojstvu otroka

Kulturna vzgoja otrok in mladih 

S programom MOL generacije v Kinodvoru zagotavljamo brezplačen dostop do filmske vzgoje za otroke v MOL, in sicer vsaj trikrat v času šolanja: v predšolskem obdobju, v 3. razredu in v 8. razredu.

foto

K še večjemu sodelovanju v brezplačnem programu Kinobalon MOL generacije v Kinodvoru bomo še posebej spodbujali učence in mentorje izbirnega predmeta Filmska vzgoja. Program že deseto leto vzpostavlja primer dobre prakse vključevanja filmsko-vzgojnih dejavnosti v šolski in vrtčevski prostor in služi kot vzorčni primer povezovanja med občino, kulturno ustanovo in izobraževalnimi ustanovami.

Tako programe Kinodvora kot drugih mestnih kulturnih zavodov šole umeščajo v vsebine dnevov dejavnosti in dopolnjevanja učnih načrtov.

Preberite tudi: