Kultura v Ljubljani

Ljubljana - mesto kulture

Dobrodošli v Ljubljani - mestu umetnosti, kjer sta  kulturna dediščina in bogato kulturno življenje stalnici. V Ljubljani, ki jo je Unesco nagradil z naslovom svetovna prestolnica knjige 2010 in naslovom Ljubljana – Unescovo mesto literature. V mestu, ki mu je dal pečat arhitekt Jože Plečnik. V mestu, ki je povezano s svetovno znanimi imeni glasbe: z Beethovnom, Haydnom, Mahlerjem. V mestu, ki slovi po tem, da ima  na svojem največjem trgu kip pesniku Francetu Prešernu.

Kot slovenska prestolnica Ljubljana gradi svojo mednarodno identiteto na bogati kulturni dediščini ter vrhunski in raznoliki kulturni ponudbi.

Ljubljana je mesto kulture, ki v javnem interesu podpira vse oblike raznolikega umetniškega ustvarjanja in kulturnega udejstvovanja z namenom, da izboljša kakovost življenja posameznikov in posameznic, ne glede na spol, vero, gmotno stanje, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Je ustvarjalno mesto, v katerem je kultura tesno povezana z izobraževalnim, gospodarskim, turističnim in drugimi področji, ki prispevajo k materialni in duhovni blaginji vseh njegovih prebivalcev in obiskovalcev.

Zagotavljanje kakovostne kulturne ponudbe in sofinanciranje

Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica 11 javnih zavodov s področja kulture, sofinancira 49 javnih kulturnih programov nevladnih organizacij in letno podpre preko 100 kulturnih projektov.

V mestu deluje še 18 javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Slovenski filmski center in Javna agencija za knjigo RS. 

Ljubljana je tudi ustvarjalni prostor številnih ljubiteljskih kulturnih organizacij. V MOL redno sofinanciramo projekte 137 ljubiteljskih kulturnih društev, ki delujejo v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti, območne enote Ljubljana.

V Mestni občini Ljubljana prav tako v brezplačni najem oddajamo 169 prostorskih enot 245 posameznikom in organizacijam s statusom javnega interesa na področju kulture.

Velik del kulturne ponudbe (umetniških programov) na območju MOL, ki se sofinancira bodisi iz proračuna MOL ali pa iz državnega proračuna, ni namenjen zgolj prebivalcem MOL, temveč vsem slovenskim državljanom in državljankam, ki obiskujejo Ljubljano, in seveda tudi tujim obiskovalcem.

Za slednje je prav Ljubljana reprezentativni prostor slovenske kulture in nedvomno prav kultura bistveno sooblikuje podobo Ljubljane kot svetovljanskega in ustvarjalnega mesta odprtega duha.

Zato ima Mestna občina Ljubljana še posebej veliko odgovornost, da zagotavlja kakovostno kulturno ponudbo, ki hkrati promovira slovensko kulturno in umetniško ustvarjalnost.

Branju prijazna občina

V letu 2017 smo prejeli certifikat Branju prijazna občina, ki je namenjen spodbujanju lokalnih skupnosti za razvoj bralne pismenosti, branja in bralne kulture. 

Naziv Branju prijazna občina podeljujejo Združenje splošnih knjižnic, Ministrstvo za kulturo RS in Skupnost občin Slovenije, s njim pa želijo spodbuditi lokalne skupnosti k izvajanju ukrepov za izboljšanje bralne pismenosti, spodbujanje branja in razvoj bralne kulture ter k zavedanju, da je branje življenjska vrednota.

Obrazložitev podelitve naziva

Mestna občina Ljubljana, kot Unescovo svetovna prestolnica knjige in kasneje Unescovo mesto literature, je izvedla ogromno projektov, ki trajno prispevajo k zavedanju o pomenu knjige in nasploh branja in bralne kulture. V občini deluje veliko število društev in organizacij s podporo občine, ki izvajajo dejavnosti, s katerimi širijo in promovirajo bralno kulturo v različnih oblikah in vsebinah. Občina si prizadeva, da so aktivnosti s področja bralne kulture povezovalne na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Poudarek je tudi na sodelovanju z manjšinami in Slovenci v zamejstvu.

Lahko izpostavimo kar nekaj inovativnih dobrih praks, ki so odmevne v širši javnosti in so vzor in velika spodbuda knjigi in branju: projekt  Ljubljana bere, spodbuja razvijanje bralne kulture najmlajših ter podpira vrhunske domače ustvarjalce, festival kulturno-umetnostne vzgoje Bobri, katerega namen je  večanje dostopnosti do kakovostnih kulturnih vsebin za otroke, festival Literature sveta – Fabula, prodajna razstava knjig Frankfurt po Frankfurtu, Slovenski knjižni sejem z otroškim knjižnim sejmom Cicifest, Mednarodni festival Vilenica v Ljubljani, Unescova mreža kreativnih mest, ICORN – mednarodna mreža mest zatočišč za preganjane pisatelje. Mestna občina Ljubljana podarja knjige Slovencem v zamejstvu v okviru projekta Ljubljana bere.

Pri večini aktivnosti je občina aktivno udeležena s finančno, promocijsko in prostorsko podporo. Nosilci lokalnih oblasti se aktivno udeležujejo in sodelujejo pri izvedbi aktivnosti in s svojim vzorom pozitivno vplivajo na javnost. Mestna občina Ljubljana na področju knjige in branja izvaja toliko različnih kvalitetnih aktivnosti, da ni samo prestolnica Slovenije, ampak tudi slovenska prestolnica knjige, ki s svojimi dobrimi praksami lahko pozitivno deluje tudi na ostale slovenske mestne občine.  

Filmu prijazna občina

V Mestni občini Ljubljana smo naklonjeni snemanjem, ki pomenijo promocijo mesta kot turistične destinacije. Z ustanovitvijo Filmske točke smo se želeli prilagoditi željam posameznih producentov, in sicer ne samo pri pridobivanju dovoljenj za snemanje, temveč tudi pri konkretni logistični podpori.

Tako skupaj z javnimi podjetji, katerih ustanoviteljica je MOL, zagotovljamo različne brezplačne usluge, ki so v pristojnosti mestnih služb; od najema mestnega avtobusa, brezplačnega najema poslovnih prostorov za čas snemanja filma, delnih oprostitev stroškov za izdelavo elaboratov za zaporo prometa, čiščenja, vključevanje uslug nekaterih javnih zavodov ipd.

Naš cilj je, da producentom, skladno s pristojnostmi in možnostmi, pomagamo pri uspešnem snemanju. Snemanje filmov je na podlagi Odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin oproščeno plačila uporabnine. Producenti za snemanje filma na javnih površinah oddajo vlogo na Oddelek za gospodarske dejavnosti ni promet, ki mu izda dovoljenje, ne sme pa izdajati dovoljenj za zasebne površine. Načeloma so producentom na voljo vse javne površine MOL.

Ljubljana se kot filmu prijazno mesto promovira z brošuro »Ljubljana – a film city«. Brošura predstavlja Ljubljano kot zanimivo in atraktivno filmsko lokacijo, hkrati pa ponuja vse podatke, kako lahko lokalna skupnost pomaga in olajša snemanje filma v Ljubljani.