četrtek, 1. 4. 2021

Vedenjski izbruhi pri otrocih z avtizmom

Ob svetovnem dnevu ozaveščanja o avtizmu predstavljamo knjižico dr. Branke D. Jurišić Vedenjski izbruhi – Kako se odzovemo na izpad trme in kako na vedenjske izbruhe otrok z avtističnimi motnjami?.

Publikacija je namenjena staršem, vzgojiteljem in učiteljem ter vrstnikom, ki jim vedenjski izbruhi predstavljajo velik izziv. Avtorica opredeli izpade trme, ki z razvojem otrok običajno izzvenijo do 4. leta. Burni odzivi po petem letu z več neželenega vedenja in vedenjskimi izbruhi se od trme pomembno razlikujejo, saj so v ozadju teh določeni primanjkljaji. Za omejitev oziroma odpravo vedenjskih izbruhov je izjemnega pomena prilagoditev okolja otroka s posebnimi potrebami in sistematično proučevanje spretnosti na področju primanjkljajev. Knjižica posebno pozornost namenja otrokom z avtističnimi motnjami, ki zahtevajo največ tovrstnih prilagoditev in učenja, prikaže model vedenjskih izbruhov po posameznih obdobjih, značilnosti vedenja otrok z avtističnimi motnjami v vsakem obdobju izbruha in ukrepe za preprečitev ali omilitev izbruha. Da bi bili čim bolj razumljivi, so ponazorjeni z opisi dveh otrok, ki obiskujeta vrtec oziroma osnovno šolo.

foto

Avtorica knjižice dr. Branka D. Jurišić, vodja Izobraževalnega centra PIKA in prejemnica najvišjega priznanja Republike Slovenije za izjemne dosežke na področju šolstva za izjemne dosežke na področju otrok s posebnimi potrebami za leto 2020, s svojim vrhunskim, ustvarjalnim in obsežnim delom prepoznavno spreminja področje vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. 

Doc. dr. Jana Kodrič s Pediatrične klinike UKC Ljubljana je zapisala: »Knjižica nazorno predstavlja doživljanje otrok z avtističnimi motnjami in drugimi razvojnimi motnjami pred vedenjskim izbruhom, med njim in po njem. Predstavlja tudi dejavnike v okolju v vsaki od faz vedenjskega izbruha, ki prispevajo k razvoju izbruha. Ponuja sistematičen pregled in predstavitev dokazano učinkovitih načinov ravnanja in poučevanja, s katerimi lahko starši in strokovnjaki pomagajo otroku pri učenju bolj prilagojenih, sprejemljivejših načinov odzivanja in preprečevanju vedenjskih izbruhov.«

Starši, vzgojitelji in učitelji vabljeni k branju knjižice!

 

 

Preberite tudi: