Javni poziv za sofinanciranje projektov, izbranih na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA

Zaključen: 14. 10. 2021

Datum objave: 1. 10. 2021
Poziv je zaprt, ker so porabljena predvidena sredstva: 14. 10. 2021

Predmet poziva je sofinanciranje projektov nevladnih organizacij na področju kulture, ki imajo sedež na območju Mestne občine Ljubljana in so bile v letih 2018, 2019 ali 2020 izbrane na razpisih programa EU Ustvarjalna Evropa, podprogram KULTURA ter pri katerih obdobje aktivnosti projekta (period of the activity) poteka tudi v letu 2021.

Javni poziv je odprt do porabe sredstev (15.000,00 EUR), vendar najdlje do 17. oktobra 2021. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prejetja popolne dokumentacije.

Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Prijavitelj mora vlogo oddati najkasneje do vključno 17. oktobra 2021, do 24.00 ure. Vloga mora biti poslana kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – EU PROJEKTI 2021«.

Razpisne datoteke

Rezultati razpisa