Javni razpis za izbor dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bo v letih 2018 in 2019 sofinancirala Mestna občina Ljubljana

Zaključen: 10. 4. 2018

Datum objave: 9. 3. 2018
Rok za prijavo: 10. 4. 2018

Predmet dvoletnega projektnega razpisa je sofinanciranje dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2018 do 2019.
Razpis se nanaša na sofinanciranje festivalov, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenokritičnimi in družbeno angažiranimi vidiki mestnega življenja ter hkrati udejanjajo interdisciplinarni pristop k različnim umetniškim področjem in zvrstem.

Cilji razpisa
Sofinanciranje je namenjeno podpori dvoletnih kulturnih projektov na področju festivali, ki so v javnem interesu in so po svoji angažiranosti prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za pestro intelektualno in ustvarjalno življenje na območju MOL (v nadaljnjem besedilu: projekti).

Upravičene osebe za prijavo na javni razpis so nevladne kulturne organizacije, kot je opredeljeno v predhodnem besedilu te točke javnega razpisa, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu in projekt, ki ga prijavljajo, ni bil sprejet v sofinanciranje na katerem izmed naslednjih javnih razpisov:

  • Javni razpis za izbor javnih kulturnih programov, ki jih bo v obdobju od 2016 do 2019 sofinancirala MOL (Uradni list RS, št. 87/15)
  • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala MOL (Uradni list RS, št. 59/17)
  • Javni razpis za sofinanciranje projektov za leto 2018 in programov za obdobje od 2018 do 2020 s področja mladinskega sektorja v MOL (Uradni list RS, št. 59/17).

Projekt (festival) je po zasnovi in vsebini povezan ciklus prireditev, ki kontinuirano trajajo najmanj tri dni in obsegajo najmanj 10 umetniških, kulturnih in s kulturo povezanih dogodkov (gledaliških ali plesnih predstav, koncertov, razstav, literarnih dogodkov, performansov, intelektualnih pogovorov in drugih prireditev), in ki jih bodo prijavitelji v javnem interesu izvedli v obdobju od 2018 do 2019.
V primeru vsakoletne izvedbe projekta sta priprava in realizacija projektov v istem koledarskem letu, v primeru bienalne izvedbe projekta je lahko priprava projekta v drugem koledarskem letu kot realizacija projekta.
Prijavitelj mora vlogo za vsak projekt posebej (če prijavlja več projektov) vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si. Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge mora prijavitelj prijavni obrazec za vsako vlogo posebej iz aplikacije natisniti, ga lastnoročno podpisati ter žigosati. Izpolnjen in natisnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana,
in sicer najkasneje do 10. 4. 2018 do 24. ure.

Razpisne datoteke