Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2019

Zaključen: 15. 9. 2018

Datum objave: 2. 8. 2018
Rok za prijavo: 15. 9. 2018

Razpis se nanaša brezplačno predstavitev razstavnih projektov na naslednjih področjih:
A) kulturno-umetniške stvaritve,
B) razstavni projekti, ki kulturno ustvarjanje povezujejo z družbenimi, urbanističnimi, promocijskimi in drugimi vidiki mestnega življenja.

MOL bo projekte na obeh razpisnih področjih v letu 2019 podpiral v skladu z naslednjimi cilji:

 • spodbujanje izvirne in kakovostne umetniške produkcije ustvarjalcev s področja vizualnih umetnosti;
 • predstavitev umetniških in drugih razstavnih projektov, ki so pomembni za promocijo Mestne občine Ljubljana kot odprte, živahne in svetovljanske evropske prestolnice;
 • povečanje dostopnosti javnih kulturnih dobrin občinstvu.

Razpisna dokumentacija obsega:

 • besedilo razpisa;
 • prijavna obrazca;
 • vzorce tlorisov razstavišč;
 • izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev (obvezna priloga);
 • vzorca pogodb in vzorec zahtevka s poročilom.

Prijavitelj mora ob prijavi projekta na javni razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:

 • v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec;
 • izpolnjeno in podpisano Izjavo o izpolnjevanju razpisnih pogojev z dokazili o izvedenem projektu/ izvedenima projektoma;
 • ostala zahtevana obvezna dokazila navedena v prijavnem obrazcu.

Lastnoročno podpisan in požigosan (velja za pravne osebe) v celoti izpolnjen prijavni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do 15.9.2018 do 24.00 ure (datum poštnega žiga), s pripisom na sprednji strani: »NE ODPIRAJ – VLOGA: KULTURA – Javni razpis za izbor razstavnih projektov za predstavitev v prostorih MOL v letu 2019« z obvezno navedbo: »RAZPISNO PODROČJE A« ali »RAZPISNO PODROČJE B«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.

Razpisne datoteke