Javni razpis za sofinanciranje preventivnih programov na področju različnih vrst zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2022

Zaključen: 2. 12. 2021

Datum objave: 22. 10. 2021
Rok za prijavo: 2. 12. 2021

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na področju preprečevanja različnih vrst zasvojenosti, ki so v svojih temeljih naravnani h krepitvi varovalnih dejavnikov naproti dejavnikom tveganja in nezdravim oblikam vedenja za otroke in mladostnike, njihove starše, stare starše, rejnike, skrbnike, vzgojitelje in učitelje na območju MOL.

Razpisani programi so navedeni v okviru naslednjih sklopov:
A) Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za cele skupine oziroma razrede otrok in mladostnikov v MOL ali za skupine otrok in mladostnikov, ki se oblikujejo z namenom izvajanja univerzalne preventive.
B) Preventivni programi za otroke in mladostnike s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi ter drugih oblik zasvojenosti, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju selektivne in/ali indicirane preventive za posamezne otroke in mladostnike, ranljive skupine otrok in mladostnikov ter otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL.
C) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja pedagoških in drugih delavcev, ki so namenjeni celotnim kolektivom, vodstvu kolektivov ali posameznim pedagoškim in drugim delavcem iz različnih kolektivov in se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne, selektivne in indicirane preventive pri otrocih in mladostnikih za pedagoške delavce v MOL.
D) Preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih in preventivni programi izobraževanja in usposabljanja staršev otrok in mladostnikov s težavami psihosocialnega prilagajanja in/ali s težavami v odnosu do psihoaktivnih snovi, ki se izvajajo v javnih zavodih ali izven njih.
Predmet tega sklopa je sofinanciranje preventivnih programov na področju univerzalne preventive za starše otrok in mladostnikov v MOL, neposredno v obliki delavnic in predavanj ter sofinanciranje preventivnih programov na področju selektivne in/ali indicirane preventive za starše otrok in mladostnikov ranljivih skupin ter starše otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni izobraževalni proces v MOL, neposredno v obliki delavnic in predavanj. Predavanja in delavnice morajo biti usmerjene na eno od spodaj navedenih področij, lahko pa so smiselna celota/kombinacija različnih vsebinskih področij v okviru tega sklopa.

Vlagatelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu za vsak program posebej vnesti v spletno aplikacijo, ki bo od 22. 10. 2021 do izteka roka za prijavo objavljena na naslovu: http://erazpisisubvencije.ljubljana.si.
Ob prvem vstopu je zahtevana registracija!

POZOR! Vlagatelj lahko izpolni le 3 (tri) vloge. Obvezno mora biti vloga za vsak posamezen program poslana v samostojni zaprti ovojnici.

Po končanem izpolnjevanju vsake elektronske vloge mora vlagatelj le-to iz aplikacije natisniti in jo lastnoročno podpisati ter žigosati.

Vlagatelj mora izpolnjeno vlogo, ki jo natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2021.

Informacije o novostih pri letošnjem javnem razpisu in druge dodatne informacije dobijo zainteresirani po telefonu vsak dan v času uradnih ur MOL oziroma po e-pošti, in sicer:
- na tel. št.: 01/306 40 35
- po e-pošti: breda.primozic.novak@ljubljana.si

Razpisne datoteke