Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2008 za področje Mladinski raziskovalni projekti

Zaključen: 28. 1. 2008 , odpiranje prijav: 28. 1. 2008

Datum objave: 21. 12. 2007
Rok za prijavo: 28. 1. 2008
Odpiranje prijav: 28. 1. 2008

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 114/07 ZIPRS0809), Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana

Javni razpis za sofinanciranje projektov v MOL za leto 2008 za področje Mladinski raziskovalni projekti

 

 

I. PREDMET RAZPISA

Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo na območju Mestne občine Ljubljana in sicer za:

 • poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
 • poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
 • poletne raziskovalne tabore za učitelje OŠ in SŠ,
 • raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol s šolskimi ali zunanjimi mentorji - letni in nadaljevalni projekti),
 • projekte usposabljanja učiteljev za mentorstvo MRD,
 • projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).

 

 II. OSNOVNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2008. Vlagatelji niso upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi projekti, ki so že financirani iz sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji, ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:

Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki delujejo na območju MOL in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah na podlagi zakona in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja:

 • osnovne in srednje šole,
 • društva,
 • vzgojno izobraževalni zavodi
 • raziskovalne institucije, ki delujejo na območju Mestne občine Ljubljana.

 

Posamezni predlagatelj lahko kandidira z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje 5 projektov v skladu z razpisanimi merili in kriteriji, ostale pa zavrnila.

 

 III. POSEBNI POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA RAZPISU

Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije.

 

IV. SPLOŠNA MERILA ZA IZBOR PROJEKTOV

Merila oz. kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.

Splošna merila so naslednja:

 • ustreznost glede na objavljene vrste projektov,
 • število mladih, ki jih projekt zahteva,
 • možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
 • možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru,
 • uporabnost rezultatov,
 • pozitivna ocena recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore,
 • višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.

 

V. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV

Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti za potrebe MOL za leto 2008 je 30.000,00 EUR. Za posamezen projekt se predvideva sofinanciranje v višini do 540,00 EUR, za projekte metodik in usposabljanja mentorjev pa do 875,00 EUR.

 

VI. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV

Dodeljena sredstva za leto 2008 morajo biti porabljena v letu 2008.

 

VII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 28. 1. 2008 (datum poštnega žiga).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.

Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več projektov, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami: »Ne odpiraj – vloga: Mladinski raziskovalni projekti«.

Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:

 • pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL,
 • priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi,
 • poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.

 

VIII. DATUM ODPIRANJA VLOG

Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne strokovne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 31. 1. 2008. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Na odpiranju ugotavlja področna strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bodo področne komisije v roku osmih dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v postavljenem roku dni dopolnijo.

 

IX. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA

Na podlagi predlogov področnih strokovnih komisij bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu župana s sklepom odločil podžupan MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.

Zavržene bodo vloge:

 • ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila razpisa,
 • ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).

Zavrnjene bodo vloge:

 • tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določene v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije,
 • ki jih bodo področne strokovne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.

 

MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu razpisa najkasneje v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.

 

X. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si, ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer: med 9. in 14. uro v tajništvu oddelka na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana.

 

XI. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z RAZPISOM

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure oziroma e-pošti, in sicer:

Mestna občina Ljubljana

Obrazci