Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 12. 6. 2020 , odpiranje prijav: 16. 6. 2020

Datum objave: 26. 5. 2020
Rok za plačilo varščine: 12. 6. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 16. 6. 2020 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 16. 6. 2020

1. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

- parc. št. 1333/2 (ID znak: parcela 2636 1333/2) v izmeri 1.212 m2, k.o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/6 (ID znak: parcela 2636 1333/6) v izmeri 4.950 m2, k.o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 2240/86 (ID znak: parcela 2636 2240/86) v izmeri 121 m2, k. o. 2636 Bežigrad

Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedena in merijo skupno 6.283 m2 znaša 2.576.030,00 EUR in ne vključuje davka.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-587, BE-588, z namembnostjo CDz – območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d. Pri zemljišču parc. št. 2240/86, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana tudi neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Dostop do predmetnih zemljišč, bo zagotovljen s Kranjčeve ulice preko zemljišča s parc.št. 1333/2 in 1332/2, k.o. Bežigrad. Dovoz bo urejen po načinu desno/desno zavijanje. Projekt uvoza in poteka dostopne poti bo moral kupec oziroma investitor predložiti pristojnemu Oddelku za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL v potrditev.

Kupec se bo v prodajni pogodbi pri zemljišču s parc.št. 1333/2 k.o. Bežigrad, zavezal ustanoviti stvarno služnost dostopa in poti v korist vsakokratnega lastnika zemljišča s parc.št. 1332/2 k.o. Bežigrad.

Izklicna cena : 2.576.030,00 EUR (z besedo: dva milijona petsto šestinsedemdeset tisoč trideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:

- parc. št. 1324 (ID znak: parcela 2636 1324) v izmeri 4.907 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1347/5 (ID znak: parcela 2636 1347/5) v izmeri 389 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1332/2 (ID znak: parcela 2636 1332/2) v izmeri 678 m2, k.o. 2636 Bežigrad

Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedene in merijo skupno 5.974 m2 znaša 2.449.340,00 EUR in ne vključuje davka.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-587, BE-588, z namembnostjo CDz – območja centralnih dejavnosti za zdravstvo.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d. Pri zemljišču parc. št. 2240/86, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana tudi neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

Dostop do predmetnih zemljišč, bo zagotovljen s Kranjčeve ulice preko zemljišča s parc.št. 1333/2 in 1332/2, k.o. Bežigrad. Dovoz bo urejen po načinu desno/desno zavijanje. Projekt uvoza in poteka dostopne poti mora potrditi pristojni Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MU MOL.

Kupec se bo v prodajni pogodbi pri zemljišču s parc.št. 1332/2 k.o. Bežigrad, zavezal ustanoviti stvarno služnost dostopa in poti v korist vsakokratnega lastnika zemljišča s parc.št. 1333/2 k.o. Bežigrad.

Izklicna cena : 2.449.340,00 EUR (z besedo: dva milijona štiristo devetinštirideset tisoč tristo štirideset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

- parc. št. 840/108 (ID znak: parcela 1736 840/108) v izmeri 41 m2, k. o. 1736 Brinje I
- parc. št. 840/126 (ID znak: parcela 1736 840/126) v izmeri 142 m2, k. o. 1736 Brinje I
- parc. št. 840/127 (ID znak: parcela 1736 840/127) v izmeri 48 m2, k.o. 1736 Brinje I

Prodajna cena vseh zemljišč, ki so navedene in merijo skupno 231 m2 znaša 40.656,00 EUR in ne vključuje davka.

Izklicna cena : 40.656,00 EUR (z besedo: štirideset tisoč šesto šestinpetdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-527, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljiščih parc. št. 804/3 in parc. št. 804/4- obe k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11243851.
Pri zemljiščih parc. št. 808/2 k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 14490372 ter nujna pot do parc. št. 798 in parc. št. 799 obe k.o. 2636 Bežigrad.
Pri zemljišču parc. št. 2226/5, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 11295034 ter zaznamba javnega dobra z ID omejitve 11747593. Zaznamba javnega dobra je v postopku izbrisa.

Izklicna cena: 487.750,00 EUR. (z besedo: štiristo sedeminosemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 114.250,00 EUR (z besedo: sto štirinajst tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421m², k. o. 1771 Zadobrova in
- solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču parc. št. 553/2, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12840001 ter neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11256613.
Pri zemljišču parc. št. 553/6, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12839718.

Izklicna cena: 97.300,00 EUR. (z besedo: sedemindevetdeset tisoč tristo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke