Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 29. 6. 2020 , odpiranje prijav: 2. 7. 2020

Datum objave: 11. 6. 2020
Rok za plačilo varščine: 29. 6. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 2. 7. 2020, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 2. 7. 2020

Zemljišče v k. o. Črnuče, Glince, Stožice, Vič, Vižmarje,.Kašelj, Zadobrova, Slape, Gradišče II, in Tabor.

1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 882/3 (ID znak: parcela 1756 882/3) v izmeri 147 m2, k. o. 1756 Črnuče
- parc. št. 880/10 (ID znak: parcela 1756 880/10) v izmeri 444 m2, k. o. 1756 Črnuče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-545, z namembnostjo IG – gospodarske cone. Območje podrobneje ureja OPPN 379 Brnčičeva.

Izklicna cena: 67.965,00 EUR. (z besedo: sedeminšestdeset tisoč devetsto petinšestdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1470/1 (ID znak: parcela 1755 1470/1) v izmeri 529 m², k. o. 1755 Glince

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-674, z namembnostjo A-površine razpršene poselitve.

Na predmetnem zemljišču stojijo objekti, ki jih ni postavila Mestna občina Ljubljana in niso predmet te prodaje.

Izklicna cena: 93.104,00 EUR. (z besedo: triindevetdeset tisoč sto štiri eure in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 2256/8 (ID znak: parcela 1735 2256/8) v izmeri 76 m², k. o. 1735 Stožice ter
- parc. št. 2256/10 (ID znak: parcela 1735 2256/10) v izmeri 116 m², k. o. 1735 Stožice

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 28.800,00 EUR. (z besedo: osemindvajset tisoč osemsto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1335/3 (ID znak: parcela 1723 1335/3), v izmeri 56m2, k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1335/12 (ID znak: parcela 1723 1335/12), v izmeri 24 m2, k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1335/13 (ID znak: parcela 1723 1335/13), v izmeri 3m2, k. o. 1723 Vič,
- parc. št. 1336/49 (ID znak: parcela 1723 1336/49), v izmeri 719m2, k. o. 1723 Vič,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RD-528, z namembnostjo BC-športni centri.

Pri parc. št. 1335/3, 1335/12 in 1336/49- vse k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča in služnostna pravica (ID 15216759) prehoda in prevoza v pasu širine 2m.
Pri parc. št. 1335/13, k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča.

Izklicna cena: 200.500,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč petsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1433/8 (ID znak: parcela 1753 1433/8) v izmeri 144m², k. o. 1753 Vižmarje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-603, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na predmetnem zemljišču stoji pomožni objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana in ni predmet te prodaje.
Pri predmetnem zemljišču je vknjižena stvarna služnosti z ID omejitve št. 12845095 in neprave stvarne služnost z ID omejitve št. 11096080 in 11236130.

Izklicna cena: 25.344,00 EUR. (z besedo: petindvajset tisoč tristo štiriinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 448/3 (ID znak: parcela 1770 448/3) v izmeri 135 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, z namembnostjo IG-gospodarske cone.

Na zemljišču stoji del objekta, ki ga ni postavila MOL in ni predmet prodaje.

Izklicna cena: 23.760,00 EUR. (z besedo: triindvajset tisoč sedemsto šestdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1520/6 (ID znak: parcela 1770 1520/6) v izmeri 389 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-722, z namembnostjo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Preko zemljišča potekata javna komunalna voda - javna razsvetljava in plinovod. Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana in JP Energetiki Ljubljana d.o.o. podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 31.120,00 EUR (z besedo: enaintrideset tisoč sto dvajset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 158/5 (ID znak 1771 158/5) v izmeri 658 m², k. o. 1771 Zadobrova

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-643, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 78.960,00 EUR (z besedo: oseminsedemdeset tisoč devetsto šestdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo eurov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 48/21 (ID znak: parcela 2679 48/21) v izmeri 179 m², k. o. 2679 Gradišče II.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-418, z namembnostjo SSce – splošne večstanovanjske površine.

Izklicna cena: 21.480,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč štiristo osemdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

11. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:
- parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k. o. 1737 Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-259, z namembnostjo CU- območje centralnih dejavnosti.

Predmet prodaje je solastniški delež MOL do 4/10 od celote. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist drugega solastnika. Zemljišče leži znotraj ograjenega območja več zemljišč z objektom, s katerimi se zaokrožuje v funkcionalno celoto ter v delu služi kot dostop.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke