Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 24. 8. 2020 , odpiranje prijav: 27. 8. 2020

Datum objave: 6. 8. 2020
Rok za plačilo varščine: 24. 8. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 27. 8. 2020, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 27. 8. 2020

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 448/3 (ID znak: parcela 1770 448/3) v izmeri 135 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, z namembnostjo IG-gospodarske cone.

Na zemljišču stoji del objekta, ki ga ni postavila MOL in ni predmet prodaje.

Izklicna cena: 23.760,00 EUR. (z besedo: triindvajset tisoč sedemsto šestdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 91.400,00 EUR (z besedo: enaindevetdeset tisoč štiristo eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 534/18 (ID znak: parcela 1772 534/18) v izmeri 619 m2, k. o. 1775 Sostro.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti oz. enotah urejanja prostora (EUP) SO-2008, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d z ID omejitve 11243015.

Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna razsvetljava. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 154.750,00 EUR (z besedo: sto štiriinpetdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke