Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 9. 3. 2020 , odpiranje prijav: 12. 3. 2020

Datum objave: 27. 1. 2020
Rok za plačilo varščine: 9. 3. 2020
Datum javne dražbe: 12. 3. 2020

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:

- parc. št. 1324 (ID znak: parcela 2636 1324) v izmeri 4.907 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1347/5 (ID znak: parcela 2636 1347/5) v izmeri 389 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1332/2 (ID znak: parcela 2636 1332/2) v izmeri 678 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/2 (ID znak: parcela 2636 1333/2) v izmeri 1.212 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 1333/6 (ID znak: parcela 2636 1333/6) v izmeri 4.950 m2, k. o. 2636 Bežigrad
- parc. št. 2240/86 (ID znak: parcela 2636 2240/86) v izmeri 121 m2, k. o. 2636 Bežigrad

 

Pri vseh predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d. 

Pri zemljišču parc. št.  2240/86, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana tudi neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d.d.

 

Izklicna cena : 5.025.370,00 EUR

(z besedo: pet milijonov petindvajset tisoč tristo sedemdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Dražitelji in morebitni predkupni upravičenci morajo najpozneje 3 dni pred začetkom javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Najnižji znesek višanja kupnine za predmet javne dražbe pod št. 2.1. je 5.000,00 EUR.

Razpisne datoteke