Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 24. 2. 2020 , odpiranje prijav: 27. 2. 2020

Datum objave: 3. 2. 2020
Rok za plačilo varščine: 24. 2. 2020
Datum JD: 7.2. 2020, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15: 27. 2. 2020

Zemljišči  v k. o. Slape, Bežigrad, Stanežiče, Dobrunje, Dravlje, Zadobrova, Gameljne, Trnovsko predmestje.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljiščih parc. št. 804/3 in parc. št. 804/4- obe k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11243851.
Pri zemljiščih parc. št. 808/2 k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 14490372 ter nujna pot do parc. št. 798 in parc. št. 799 obe k.o. 2636 Bežigrad.
Pri zemljišču parc. št. 2226/5, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 11295034 ter zaznamba javnega dobra z ID omejitve 11747593. Zaznamba javnega dobra je v postopku izbrisa.

Izklicna cena: 487.750,00 EUR. (z besedo: štiristo sedeminosemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1142/17 (ID znak 1752 1142/17) v izmeri 664 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-508, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Po zemljišču potekata javna komunalna voda – javna kanalizacija in javni vodovod. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 132.800,00 EUR (z besedo: sto dvaintrideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče.
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 148.800,00 EUR
(z besedo: sto oseminštirideset tisoč osemsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 114.250,00 EUR (z besedo: sto štirinajst tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1419/3 (ID znak: parcela 1738 1419/3) v izmeri 990m², k. o. 1738 Dravlje in
- parc. št. 1543/13 (ID znak: parcela 1738 1543/13) v izmeri 203m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Preko skrajnega jugozahodnega dela zemljišča parc. št. 1543/13, k.o. 1738 Dravlje, poteka cestni priključek do zemljišč parc.št. 1417/65 ter v nadaljevanju parc. št. 1417/63 in 1417/64 - vse k. o. Dravlje. Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za dostop in dovoz do navedenih zemljišč v širini parcele 1417/65, k. o. 1738 Dravlje in sicer v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin parc.št. 1417/65, 1417/63 in 1417/64 – vse k. o. Dravlje.
Pri zemljišču parc. št. 1419/3, k. o. Dravlje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve: 17477990.
Pri zemljišču parc. št. 1543/13, k. o. Dravlje so vknjižene neprave stvarne služnosti:
- v korist Elektro Ljubljana z ID omejitve 11129304,
- v korist Ganamm d.o.o. z ID omejitve 11182182,
- v korist JP vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve 18753494.

Izklicna cena: 238.600,00 EUR. (z besedo: dvesto osemintrideset tisoč šeststo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421m², k. o. 1771 Zadobrova in
- solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču parc. št. 553/2, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12840001 ter neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11256613.
Pri zemljišču parc. št. 553/6, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12839718.

Izklicna cena: 97.300,00 EUR. (z besedo: sedemindevetdeset tisoč tristo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 669/17 (ID znak: parcela 1749 669/17) v izmeri 1413 m2, k. o. 1749 Gameljne.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti oz. enotah urejanja prostora (EUP) EUP ŠG-531, ŠG-55 in ŠG-9 z namembnostjo CDj – območja centralnih dejavnosti za javno upravo ter ZS – površine za oddih in rekreacijo v ŠG-55 in ŠG-9z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na zemljišču je po OPN previdena le gradnja gasilskega doma s spremljajočim programom.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d z ID omejitve 11243015.

Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna kanalizacija. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 42.390,00 EUR (z besedo: dvainštirideset tisoč tristo devetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/40 (ID znak: parcela 1722 832/40) v izmeri 417 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Zemljišče je v naravi uzurpirano, pozidano, objekt je v lasti fizične osebe. Predmetna prodaja se izvede za namen legalizacije objekta.

Izklicna cena: 73.392,00 EUR. (z besedo: triinsedemdeset tisoč tristo dvaindevetdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 361/55 (ID znak: parcela 1722 361/55) v izmeri 262 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-540, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d..

Izklicna cena: 52.400,00 EUR. (z besedo: dvainpetdeset tisoč štiristo evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1453/10 (ID znak: parcela 1738 1453/10) v izmeri 206 m², k.o. 1738 – Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 37.080,00 EUR. (z besedo: sedemintrideset tisoč osemdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke