Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 20. 4. 2020 , odpiranje prijav: 23. 4. 2020

Datum objave: 4. 3. 2020
Rok za plačilo varščine: 20. 4. 2020
Datum JD: 23. 4. 2020, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 23. 4. 2020

Zemljišča v k. o. Slape, Bežigrad, Dobrunje, Zadobrova, Gameljne, Stanežiče, Sostro, Gradišče II,  Trnovsko predmestje in Črnuče.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 804/3 (ID znak: parcela 2636 804/3) v izmeri 989 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 804/4 (ID znak: parcela 2636 804/4) v izmeri 663 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 808/2 (ID znak: parcela 2636 808/2) v izmeri 137 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 2226/5 (ID znak: parcela 2636 2226/5) v izmeri 162 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) BE-102, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljiščih parc. št. 804/3 in parc. št. 804/4- obe k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11243851.
Pri zemljiščih parc. št. 808/2 k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 14490372 ter nujna pot do parc. št. 798 in parc. št. 799 obe k.o. 2636 Bežigrad.
Pri zemljišču parc. št. 2226/5, k. o. 2636 Bežigrad je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije z ID omejitve 11295034 ter zaznamba javnega dobra z ID omejitve 11747593. Zaznamba javnega dobra je v postopku izbrisa.

Izklicna cena: 487.750,00 EUR. (z besedo: štiristo sedeminosemdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1676/6 (ID znak: parcela 1773 1676/6) v izmeri 457 m2, k. o. 1773 Dobrunje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2595, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 114.250,00 EUR (z besedo: sto štirinajst tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421m², k. o. 1771 Zadobrova in
- solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču parc. št. 553/2, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12840001 ter neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11256613.
Pri zemljišču parc. št. 553/6, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12839718.

Izklicna cena: 97.300,00 EUR. (z besedo: sedemindevetdeset tisoč tristo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 669/17 (ID znak: parcela 1749 669/17) v izmeri 1413 m2, k. o. 1749 Gameljne.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti oz. enotah urejanja prostora (EUP) EUP ŠG-531, ŠG-55 in ŠG-9 z namembnostjo CDj – območja centralnih dejavnosti za javno upravo ter ZS – površine za oddih in rekreacijo v ŠG-55 in ŠG-9z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine. Na zemljišču je po OPN previdena le gradnja gasilskega doma s spremljajočim programom.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d z ID omejitve 11243015.

Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna kanalizacija. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 42.390,00 EUR (z besedo: dvainštirideset tisoč tristo devetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 297/16 (ID znak: parcela 1752 297/16) izmeri 338 m2, k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-694, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. Pri predmetnem zemljišču sta vknjiženi tudi stvarni služnosti/nujna pot/nepravo stvarno breme z ID omejitve 15954711 in ID omejitve 16517929.

Izklicna cena: 37.180,00,00 EUR (z besedo: sedemintrideset tisoč sto osemdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 534/18 (ID znak: parcela 1772 534/18) v izmeri 619 m2, k. o. 1775 Sostro.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti oz. enotah urejanja prostora (EUP) SO-2008, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d z ID omejitve 11243015.

Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna razsvetljava. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 154.750,00 EUR (z besedo: sto štiriinpetdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/7 (ID znak: parcela 1772 876/7) v izmeri 926 m², k.o. 1772 - Slape.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d..

Izklicna cena: 185.200,00 EUR. (z besedo: sto petinosemdeset tisoč dvesto evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 48/21 (ID znak: parcela 2679 48/21) v izmeri 179 m², k.o. 2679 – Gradišče II.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-418, z namembnostjo SSce – splošne večstanovanjske površine.

Izklicna cena: 32.220,00 EUR. (z besedo: dvaintrideset tisoč dvesto dvajset evrov 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/40 (ID znak: parcela 1722 832/40) v izmeri 417 m², k.o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Zemljišče je v naravi uzurpirano, pozidano, objekt je v lasti fizične osebe. Predmetna prodaja se izvede za namen legalizacije objekta.

Izklicna cena: 73.392,00 EUR. (z besedo: triinsedemdeset tisoč tristo dvaindevetdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 634/9 (ID znak: parcela 1756 634/9) v izmeri 77 m², k.o. 1756 – Črnuče
- parc. št. 634/40 (ID znak: parcela 1756 634/40) v izmeri 353 m², k.o. 1756 – Črnuče
- parc. št. 634/41 (ID znak: parcela 1756 634/41) v izmeri 30 m², k.o. 1756 – Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-640, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču 634/9 k.o. Črnuče je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist imetnika Telekoma Slovenije, d. d.

Izklicna cena: 69.000,00 EUR. (z besedo: devetinšestdeset tisoč evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke