Javna dražba za prodajo nepremičnim MOL

Zaključen: 1. 6. 2020 , odpiranje prijav: 4. 6. 2020

Datum objave: 12. 5. 2020
Rok za plačilo varščine: 1. 6. 2020
Javna dražba se bo vršila dne 4. 6. 2020 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 4. 6. 2020

Predmet javne dražbe so zemljišče v k. o. Kašelj, Slape, Gradišče II, Trnovsko predmestje, Karlovško predmestje, Brinje I, Stanežiče, Dravlje, in Sostro.

 

1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 1467/24 (ID znak: parcela 1770 1467/24) v izmeri 239 m2, k. o. 1770 Kašelj
- parc. št. 1467/12 (ID znak: parcela 1770 1467/12) v izmeri 39 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-790, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.


Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 48.928,00 EUR. (z besedo: oseminštirideset tisoč devetsto osemindvajset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 876/9 (ID znak: parcela 1772 876/9) v izmeri 927 m², k. o. 1772 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-823, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču sta v zemljiški knjigi vknjiženi nepravi stvarni služnosti v korist imetnikov Telekoma Slovenije, d. d. in Elektra Ljubljana d. d.. S kupoprodajno pogodbo bo kupec v korist prodajalca Mestne občine Ljubljana, ustanovil neodplačni stvarni služnosti za javno razsvetljavo ter javni vodovod, ki potekata pri predmetnem zemljišču, za namen vknjižbe v zemljiško knjigo.

Izklicna cena: 185.400,00 EUR.
(z besedo: sto petinosemdeset tisoč štiristo eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 48/21 (ID znak: parcela 2679 48/21) v izmeri 179 m², k. o. 2679 Gradišče II

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-418, z namembnostjo SSce – splošne večstanovanjske površine.

Izklicna cena: 21.480,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč štiristo osemdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 832/40 (ID znak: parcela 1722 832/40) v izmeri 417 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Zemljišče je v naravi uzurpirano, pozidano, objekt je v lasti fizične osebe. Predmetna prodaja se izvede za namen legalizacije objekta.

Izklicna cena: 73.392,00 EUR. (z besedo: triinsedemdeset tisoč tristo dvaindevetdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 381/44 (ID znak: parcela 1695 381/44) v izmeri 343 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 381/45 (ID znak: parcela 1695 381/45) v izmeri 565 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 381/46 (ID znak: parcela 1695 381/46) v izmeri 725 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RN-460, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 287.408,00 EUR. (z besedo: dvesto sedeminosemdeset tisoč štiristo osem eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:

- parc. št. 840/102 (ID znak: parcela 1736 840/102) v izmeri 222 m², k. o. 1736 Brinje I

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-527, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 39.072,00 EUR (z besedo: devetintrideset tisoč dvainsedemdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

7. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1419/3 (ID znak: parcela 1738 1419/3) v izmeri 990m², k. o. 1738 Dravlje
- parc. št. 1543/13 (ID znak: parcela 1738 1543/13) v izmeri 203m², k. o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-480, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Preko skrajnega jugozahodnega dela zemljišča parc. št. 1543/13, k.o. 1738 Dravlje, poteka cestni priključek do zemljišč parc.št. 1417/65 ter v nadaljevanju parc. št. 1417/63 in 1417/64 - vse k. o. Dravlje. Kupec se bo s pogodbo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti za dostop in dovoz do navedenih zemljišč v širini parcele 1417/65, k. o. 1738 Dravlje in sicer v korist vsakokratnih lastnikov nepremičnin parc.št. 1417/65, 1417/63 in 1417/64 – vse k. o. Dravlje.
Pri zemljišču parc. št. 1419/3, k. o. Dravlje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve: 17477990.
Pri zemljišču parc. št. 1543/13, k. o. Dravlje so vknjižene neprave stvarne služnosti:
- v korist Elektro Ljubljana z ID omejitve 11129304,
- v korist Ganamm d.o.o. z ID omejitve 11182182,
- v korist JP vodovod kanalizacija Snaga d.o.o. z ID omejitve 18753494.

Izklicna cena: 184.915,00 EUR. (z besedo: sto štiriinosemdeset tisoč devetsto petnajst eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR
(z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m2, k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 169.200,00 EUR (z besedo: sto devetinšestdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

11. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 534/18 (ID znak: parcela 1772 534/18) v izmeri 619 m2, k. o. 1775 Sostro.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti oz. enotah urejanja prostora (EUP) SO-2008, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d z ID omejitve 11243015.

Po zemljišču poteka javni komunalni vod – javna razsvetljava. Kupec bo dolžan skleniti neodplačno služnost v korist prodajalke kot služnostne upravičenke.

Izklicna cena: 154.750,00 EUR (z besedo: sto štiriinpetdeset tisoč sedemsto petdeset eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

12. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-807, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR (z besedo: sto devetintrideset tisoč eurov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke