Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 21. 11. 2017 , odpiranje prijav: 21. 11. 2017

Datum objave: 3. 11. 2017
Rok za prijavo: 21. 11. 2017 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 21. 11. 2017 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v Atrijski sobi, s pričetkom ob 11:00 za zemljišča pod točko 1. v k.o. Gameljne, ob 11:20 za zemljišče pod točko 2. v k.o. Kašelj.

Zemljišča v k. o. Gameljne in Kašelj.

1. Predmet javne dražbe so nepozidana zemljišča:

- parc.št. 664/3 (ID znak: parcela 1749 664/3) v izmeri 74 m2, k.o. 1749  Gameljne
- parc.št. 664/4 (ID znak: parcela 1749 664/4) v izmeri  49 m2,  k.o. 1749  Gameljne
- parc.št. 664/5 (ID znak: parcela 1749 664/5) v izmeri   25 m2,  k.o. 1749  Gameljne
- parc.št. 668/3 (ID znak: 1749 668/3-0) v izmeri  1061 m2,  k.o. 1749  Gameljne
- parc.št. 669/9 (ID znak: 1749 669/9-0) v izmeri  754 m2,  k.o. 1749  Gameljne
- parc.št. 669/10 (ID znak: 1749 669/10-0) v izmeri  534 m2,  k.o. 1749  Gameljne
- parc.št. 669/11 (ID znak: 1749 669/11-0) v izmeri  972 m2,  k.o. 1749  Gameljne

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15)  so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) ŠG-9, z namembnostjo ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 104.070,00 EUR (z besedo: sto štiri tisoč sedemdeset evrov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

2. Predmet javne dražbe je nepozidano zemljišče:

- parc.št. 737 (ID znak: parcela 1770 737) v izmeri 1531 m2, k.o. 1770 Kašelj

 

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je  predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora PO-626, z namembnostjo CDj  – območja centralnih dejavnosti.

 Pri predmetnem zemljišču je vpisana:
- neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in
- stvarna služnost /nujna pot/ nepravo stvarno breme, služnostna  - pravica izgradnje priključka za javno kanalizacijo na Zaloški cesti po trasi ob zahodnem delu zemljišča parc. št. 737 te k.o. v skupni površini 81,00 m2 vključno z dostopom za vzdrževanje in popravila za dobo največ 30 let, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 739/5 te k.o.

 

Izklicna cena: 45.930,00 EUR (z besedo: petinštirideset tisoč devetsto trideset in 00/100 evrov). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke