Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 2. 2018 , odpiranje prijav: 27. 2. 2018

Datum objave: 1. 2. 2018
Rok za prijavo: 27. 2. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 27. 2. 2018 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15 po vrstnem redu objavljenem v RD

Poslovni prostor na naslovu Grablovičeva ulica 62; Objekt na naslovu Javor 5; Garažni boks na naslovu Poljanski nasip 32; Atelje na naslovu Gradišče 8; Poslovni prostor na naslovu Tugomerjeva ulica 2; Poslovna stavba na naslovu Roška cesta 25.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor – lokal št. 2 v pritličju v izmeri 38,85 m2 z ID oznako nepremičnine 1727-1011-16 v stavbi št. 1011 ter poslovni prostor - lokal št. 3 v pritličju v izmeri 36,65 m2 z ID oznako nepremičnine 1727-1990-13 v stavbi št. 1990 na naslovu Grablovičeva 62 v Ljubljani v k.o. 1727 - Poljansko predmestje. Poslovna prostora sta v naravi združena v celoto. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca Nepremičnina se prodaja v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 114.000,00 EUR (z besedo: stoštirinajsttisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je objekt v skupni izmeri 505,80 m2, parc. št. 1491/1, 1491/3, 1491/12, 1498/2 na naslovu Javor 5, 1261 Ljubljana – Dobrunje z ID oznako nepremičnine 1777-328-1, stavba št. 328 v k.o. 1777 - Javor. Objekt stoji na zemljišču v skupni izmeri 1699 m2, ki je opredeljeno kot območje centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist MOL. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za objekt je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom E (105-150 kWh/m2a).
Izklicna cena: 73.000,00 EUR (z besedo: triinsedemdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je garažni boks v kleti stavbe v izmeri 12,50 m2 z ID oznako nepremičnine 1727-167-203 v stavbi št. 167 na naslovu Poljanski nasip 32 v Ljubljani/Poljanska cesta 35 v Ljubljani v k.o. 1727 – Poljansko predmestje. Nepremičnina je v času prodaje zasedena z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Nepremičnina se prodaja v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Za parkirno mesto v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.
Izklicna cena: 15.000,00 EUR (z besedo: petnajsttisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je atelje v 6. etaži v skupni izmeri 41,20 m2 z ID oznako nepremičnine 1721-145-111 v stavbi št. 145 na naslovu Gradišče 8 v Ljubljani v k.o. 1721 – Gradišče I. Nepremičnina je v času prodaje prosta. Nepremičnina nima komunalnih priključkov. Poslovnemu prostoru pripada solastniški delež na skupnem prostoru z ID oznako 1721-145-122 v stavbi št. 145, ki v naravi predstavlja sanitarije. Elektrika je odklopljena. Kupec bo moral sam zagotoviti nov priklop elektrike. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).
Izklicna cena: 33.000,00 EUR (z besedo: triintridesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je poslovni prostor št. P04 pritličju stavbe v skupni izmeri 94,74 m2 z ID oznako nepremičnine št. 1739-989-70 v stavbi št. 989 na naslovu Tugomerjeva ulica 2 v Ljubljani v k.o. 1739 – Zgornja Šiška. Poslovni prostor je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno razmerje za določen čas do 31.08.2021. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina se prodaja v skladu z 12. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15). Za poslovni prostor je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).
Izklicna cena: 90.000,00 EUR (z besedo: devetdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je celotna poslovna stavba št. 1727-741 v skupni izmeri 350,40 m2 na naslovu Roška cesta 25 v Ljubljani. Za predmetno poslovno stavbo je v zemljiški knjigi že vzpostavljena etažna lastnina, tako da je stavba sestavljena iz naslednjih posameznih delov: ID znak 1727-741-1 (poslovni prostor št. 1 v etaži 1 v izmeri 43,30 m2), ID znak 1727-741-2 (sanitarije s predprostorom št. 2 v etaži 1, v izmeri 9,80 m2), ID znak 1727-741-3 (poslovni prostor št. 3 v etaži 2, v izmeri 17,50 m2), ID znak 1727-741-4 (poslovni prostor št. 4 v etaži 2 v izmeri 26,10 m2), ID znak 1727-741-5 (poslovni prostor št. 5 v etaži 2 v izmeri 10,10 m2), ID znak 1727-741-6 (poslovni prostor št. 6 v etaži 2 v izmeri 12,50 m2), ID znak 1727-741-7 (poslovni prostor št. 7 v etaži 3 v izmeri 15,20 m2), ID znak 1727-741-8 (poslovni prostor št. 8 v etaži 3 v izmeri 11,60 m2), ID znak 1727-741-9 (poslovni prostor št. 9 v etaži 3 v izmeri 26,10 m2), ID znak 1727-741-10 (sanitarije s predprostorom št. 10 v etaži 3, v izmeri 9,40 m2), ID znak 1727-741-11 (poslovni prostor št. 11 v etaži 3, v izmeri 18,50 m2), ID znak 1727-741-12 (poslovni prostor št. 12 v etaži 4 v izmeri 17,90 m2), ID znak 1727-741-13 (poslovni prostor št. 13 v etaži 4, v izmeri 12,90 m2), ID znak 1727-741-14 (poslovni prostor št. 14 v etaži 4 v izmeri 33,80 m2), ID znak 1727-741-15 (sanitarije in čajna kuhinja št. 15 v etaži 4 v izmeri 4,30 m2), ID znak 1727-741-16 (stopnišče, hodniki in vetrolov v etaži 1, 2, 3, 4 v izmeri 59,10 m2), ID znak 1727-741-17 (sanitarije št. 16 v etaži 2, v izmeri 1,10 m2), ID znak 1727-741-18 (shramba št. 17 v etaži 2 v izmeri 0,70 m2), ID znak 1727-741-19 (shramba št. 18 v etaži 1 v izmeri 5,40 m2), ID znak 1727-741-20 (kopalnica št. 19 v etaži 1 v izmeri 2,80 m2) in ID znak 1727-741-21 (kurilnica v etaži 1 v izmeri 12,30 m2).
Posamezni del z ID znakom 1727-741-21 in ID znakom 1727-741-16 predstavljata splošne skupne dele stavbe. Prav tako splošni skupni del stavbe predstavljata pripadajoče zemljišče parc. št. 406/0, k.o. 1727 - Poljansko predmestje in parc.št. 407/0, k.o. 1727 - Poljansko predmestje. Na navedenih splošnih skupnih delih stavbe so vknjižene neprave stvarne služnosti v korist imetnika Telekom Slovenije d.d.
Posamezni deli posamezni z ID znaki 1727-741-1, 1727-741-2, 1727-741-19 in 1727-741-20 v skupni izmeri 61,30 m2 so v času prodaje prosti, ostali posamezni deli pa so zasedeni z najemnikom, ki ima najemno razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi. Oprema, ki se nahaja v poslovnem prostoru je last najemnika in ni predmet te prodaje.
Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za predmetno nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica z oznakami E (105-150 kWh/m2a).
Izklicna cena: 456.000,00 EUR (z besedo: štiristošestinpetdesettisoč evrov 00/100)
Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke