Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 3. 2018 , odpiranje prijav: 15. 3. 2018

Datum objave: 27. 2. 2018
Rok za prijavo: 15. 3. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 15. 3. 2018 MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15, s pričetkom ob 11:00.

Predmet javne dražbe so zemljišča v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Kašelj in v k.o. Črnuče.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1699/33 (ID znak: parcela 1722 1699/33) v izmeri 292 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-420, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

V zemljiški knjigi je pri predmetnem zemljišču vpisana zaznamba začasnih ukrepov na zemljišču zavarovanega območja in sicer prepovedi sprejemanja sprememb prostorskih aktov, s katerimi se spreminjajo namenske rabe prostora in vrste dopustnih prostorskih ureditev na zavarovanem območju, prepoved izvajanja gradenj, za katere gradbeno dovoljenje še ni dokončno in prepoved urejanja trajnih nasadov ter neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišče je uzurpirano in delno pozidano s strani lastnika parc. št. 894/1 k.o. Trnovsko predmestje.

Izklicna cena: 51.392,00 EUR
(z besedo: enainpetdeset tisoč tristo dvaindevetdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1310/9 (ID znak: parcela 1722 1310/9) v izmeri 300 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BČ-480, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišče je uzurpirano in delno pozidano s strani lastnika zemljišča parc. št. 1310/11 k.o. Trnovsko predmestje.

Izklicna cena: 30.000,00 EUR
(z besedo: trideset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 105/8 (ID znak: parcela 1770 105/8) v izmeri 233 m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 105/12 (ID znak: parcela 1770 105/12) v izmeri 147 m², k.o. 1770 Kašelj,
v skupni izmeri 380 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 30.400,00 EUR
(z besedo: trideset tisoč štiristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 974/710 (ID znak: parcela 1756 974/710) v izmeri 757 m², k.o. 1756 Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-186, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 189.250,00 EUR
(z besedo: sto devetinosemdeset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke