Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 22. 2. 2018 , odpiranje prijav: 22. 2. 2018

Datum objave: 31. 1. 2018
Rok za prijavo: 22. 2. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 22. 2. 2018 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob - 11:00 uri.

Predmet javne dražbe so zemljišča  v k.o. Vič, Sostro, Kašelj in Bizovik.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 785/7 (ID znak: parcela 1723 785/7) v izmeri 427 m², k.o. 1723 Vič,
- parc. št. 785/27 (ID znak: parcela 1723 785/27) v izmeri 436 m², k.o. 1723 Vič,
- parc. št. 785/24 (ID znak: parcela 1723 785/24) v izmeri 284 m², k.o. 1723 Vič,
- parc. št. 757/33 (ID znak: parcela 1723 757/33) v izmeri 54 m², k.o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-670, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.

Na parc. št. 785/27, 785/7 in 785/24 vse k.o. Vič je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d., na parc.št. 785/7 pa je vpisana neprava stvarna služnost v korist T-2 d.o.o.

Izklicna cena: 360.300,00 EUR (z besedo: tristo šestdeset tisoč tristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 893/4 (ID znak: parcela 1775 893/4) v izmeri 356 m², k.o. 1775 Sostro,
- parc. št. 893/5 (ID znak: parcela 1775 893/5) v izmeri 89 m², k.o. 1775 Sostro.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) SO-2611, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 26.700,00 EUR (z besedo: šestindvajset tisoč sedemsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1424/9 (ID znak: parcela 1770 1424/9) v izmeri 303 m², k.o. 1770 – Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-789, z namembnostjo SSce – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 36.360,00 EUR. (z besedo: šestintrideset tisoč tristo šestdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1063/7 (ID znak 1733 1063/7) v izmeri 20 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/8 (ID znak 1733 1063/8) v izmeri 29 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/9 (ID znak 1733 1063/9) v izmeri 33 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/10 (ID znak 1733 1063/10) v izmeri 36 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/11 (ID znak 1733 1063/11) v izmeri 38 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/12 (ID znak 1733 1063/12) v izmeri 41 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/13 (ID znak 1733 1063/13) v izmeri 40 m², k.o. 1733 Bizovik;
- parc. št. 1063/14 (ID znak 1733 1063/14) v izmeri 31 m², k.o. 1733 Bizovik.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) GO-318, z namembnostjo SSse – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Elektro Ljubljana d.d.

Izklicna cena: 53.600,00 EUR (z besedo: triinpetdesettisočšesto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 846 (ID znak: parcela 1730 846) v izmeri 696 m², k.o. 1730 – Moste;
- parc. št. 847/2 (ID znak: parcela 1730 847/2) v izmeri 175 m², k.o. 1730 – Moste.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) MO-140, z namembnostjo E – območja energetske infrastrukture.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 261.300,00 EUR. (z besedo: dvesto enainšestdeset tisoč tristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke