Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 8. 5. 2018 , odpiranje prijav: 8. 5. 2018

Datum objave: 13. 4. 2018
Rok za prijavo: 8. 5. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke RD
Odpiranje prijav: 8. 5. 2018 na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 12.40

Zemljišča v k.o. Vič, v k.o. Karlovško predmestje v k.o. Trnovsko predmestje, v k.o. Zadobrova, v k.o. Šentvid nad Ljubljano in v k.o.Črnuče.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1083/4 (ID znak: parcela 1723 1083/4) v izmeri 87 m², k.o. 1723 Vič.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-102, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 21.750,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 384/26 (ID znak: parcela 1695 384/26) v izmeri 343 m² k.o. 1695 Karlovško predmestje,
- parc. št. 384/242 (ID znak: parcela 1695 384/242) v izmeri 32 m2 k.o. 1695 Karlovško predmestje,
skupaj v izmeri 375 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-524, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih zemljiščih vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec bo pozvan tudi k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti, s katero bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 93.750,00 EUR (z besedo: triindevetdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1529/53 (ID znak: parcela 1722 1529/53) v izmeri 309 m² k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BČ-369, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri predmetnem zemljišču vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. in neprava stvarna služnost izgradnje, vzdrževanja in obnavljanja TP Ižanska cesta II in priključnega SN in NN voda s kabelsko kanalizacijo za distribucijo električne energije v korist Elektra Ljubljana d.d.

Zemljišče je uzurpirano s strani lastnikov zemljišča parc. št. 1529/7 k.o. Trnovsko predmestje.

Izklicna cena: 30.900,00 EUR (z besedo: trideset tisoč devetsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 757/46 (ID znak: parcela 1771 757/46) v izmeri 70 m², k.o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) JA-312, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Kupec bo pozvan tudi k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti, s katero bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 5.600,00 EUR (z besedo: pet tisoč šeststo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1310/9 (ID znak: parcela 1722 1310/9) v izmeri 300 m², k.o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BČ-480, z namembnostjo SK – površine podeželskega naselja.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišče je uzurpirano in delno pozidano s strani lastnika zemljišča parc. št. 1310/11 k.o. Trnovsko predmestje.

Izklicna cena: 30.000,00 EUR (z besedo: trideset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1051/2 (ID znak: parcela 1754 1051/2) v izmeri 261 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-614, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 20.880,00 EUR (z besedo: dvajset tisoč osemsto osemdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1431/54 (ID znak: parcela 1771 1431/54) v izmeri 121 m², k.o. 1771 Zadobrova,
- parc. št. 1431/76 (ID znak: parcela 1771 1431/76) v izmeri 424 m2, k.o. Zadobrova,
skupaj v izmeri 545 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) JA-351, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 81.750,00 EUR (z besedo: enainosemdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 974/710 (ID znak: parcela 1756 974/710) v izmeri 757 m², k.o. 1756 Črnuče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) ČR-186, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 189.250,00 EUR (z besedo: sto devetinosemdeset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke