Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 31. 5. 2018 , odpiranje prijav: 31. 5. 2018

Datum objave: 9. 5. 2018
Rok za prijavo: 31. 5. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Rok za prijavo: 28. 5. 2018 rok za vplačalo varščine
Odpiranje prijav: 31. 5. 2018 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 11. uri

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišče:
- parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m2, k.o. Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 169.200,00 EUR (z besedo: sto devetinšestdeset tisoč dvesto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

 

Razpisne datoteke