Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 6. 9. 2018 , odpiranje prijav: 6. 9. 2018

Datum objave: 26. 7. 2018
Rok za prijavo: 6. 9. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 6. 9. 2018 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub-15 ob 11:00 uri

Poslovni prostori na naslovu Letališka cesta 33,
Poslovni prostor na naslovu Brnčičeva ulica 11,
Poslovni prostor na naslovu Frankopanska ulica 5.

Predmet javne dražbe so poslovni prostori v skupni izmeri 612,60 m2 v 2. nadstropju z ID oznako 1730-2266-39 v stavbi št. 2266 na naslovu Letališka cesta 33 v Ljubljani v k.o. 1730 – Moste. Poslovni prostori v naravi predstavljajo 22 pisarn, ki so med seboj povezane s skupnim hodnikom, od tega je 10 pisarn zasedenih, 12 pisarn prostih. Poslovni prostori v skupni izmeri 53,39 m2, ki v naravi predstavljajo pisarno št. 209 v izmeri 9,40 m2, pisarno št. 210 v izmeri 19,15 m2 in pisarno št. 211 v izmeri 24,84 m2 so zasedeni z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Poslovni prostori v skupni izmeri 67,05 m2, ki v naravi predstavljajo pisarno št. 212 v izmeri 48,24 m2 in pisarno št. 213 v izmeri 18,81 m2 so zasedeni z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Poslovni prostor v skupni izmeri 18,89 m2, ki v naravi predstavlja pisarno št. 215 je zasedena z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Poslovni prostor v izmeri 9,18 m2, ki v naravi predstavlja pisarno št. 216 je zaseden z najemnikom , ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Poslovni prostor v skupni izmeri 56,51 m2, ki v naravi predstavlja pisarno št. 217 v izmeri 28,29 m2 in pisarno št. 218 v izmeri 28,22 m2 je zaseden z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas. Poslovni prostor v skupni izmeri 19,82 m2, ki v naravi predstavlja pisarno št. 224 je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Kupec bo z dnem podpisa pogodbe prevzel vse pravice in obveznosti najemodajalca po najemni pogodbi/pogodbi o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom C (35-60 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 499.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.900,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe so poslovni prostori v industrijski coni (pritličje in nadstropje stavbe) v skupni izmeri 502 m2, ki v naravi predstavljajo tri samostojne enote, in sicer enoto P03 z ID oznako 1756-4373-4 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) v izmeri 162,80 m2, enoto P02 z ID oznako 1756-4373-5 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) v izmeri 168,50 m2 in enoto P01 z ID oznako nepremičnine 1756-4373-6 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) v izmeri 170,70 m2 na naslovu Brnčičeva ulica 11, 1231 Ljubljana – Črnuče. Poslovni prostori P03 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 4) predstavljajo skladiščne prostore in so zasedeni z uporabnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno pogodbo o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo za določen čas enega leta. Poslovni prostori P02 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 5) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Poslovni prostori P01 (1756 - Črnuče, stavba 4373, del 6) predstavljajo pisarniške in storitvene prostore, ki so zasedeni z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za določen čas. Za stavbo št. 4373 na Brnčičevi ulici 11, 1231 Ljubljana – Črnuče ni vzpostavljena etažna lastnina. Poslovni prostori so v zemljiško knjigo vpisani na parc. št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, oboje v k.o. 1756 – Črnuče, zato bo vpis lastninske pravice v korist kupca mogoč na parc.št. 1119/3 in in parc. št. 1119/22, k.o. 1756 Črnuče.

Na parc.št. 1119/3 k.o. 1756 Črnuče je na podlagi dogovora o ureditvi stvarne služnosti na nepremičninah Mestne občine Ljubljana za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo Telekoma Slovenije d.d. z dne 29. 10. 2009 vknjižena stvarna služnost, ki obsega:
- graditev, postavitev in obratovanje komunikacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture;
- dostop do komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe
njihovega obratovanja in vzdrževanja;
- odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju
komunikacijskega omrežja za dobro 30 let, šteto od dneva sklenitve dogovora oz. za čas trajanja javnega komunikacijskega omrežja v korist Telekom Slovenije d.d.

Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za poslovne prostore je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 499.000,00 EUR (z besedo: štiristo devetindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.900,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč devetsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Predmet javne dražbe je celotna stavba št. 1740-1633 v skupni izmeri 342,90 m2 na naslovu Frankopanska ulica 5 v Ljubljani. Za predmetno stavbo je v zemljiški knjigi že vzpostavljena etažna lastnina, tako da je stavba sestavljena iz naslednjih posameznih delov: ID znak 1740-1633-1 (poslovni prostor št.1 v etaži 2 v izmeri 67,8 m2), ID znak 1740-1633-2 (poslovni prostor št.2 v etaži 2 v izmeri 68,4 m2), ID znak 1740-1633-3 (poslovni prostor št.3 v etaži 3 v izmeri 14,7 m2), ID znak 1740-1633-4 (poslovni prostor št.4 v etaži 3, v izmeri 59,4 m2), ID znak 1740-1633-5 (poslovni prostor št.5 v etaži 1, v izmeri 26,6 m2), ID znak 1740-1633-6 (poslovni prostor št.6 v etaži 1 v izmeri 29,6 m2).
Posamezni del z ID znakom 1740-1633-7 (v etaži 1, 2 in 3 v skupni izmeri 67,5 m2), ID znakom 1741-1633-8 (v etaži 2 v izmeri 5,3 m2) in ID znakom 1741-1633-9 (v etaži 3 v izmeri 3,6 m2) predstavljajo splošne skupne dele stavbe. Prav tako splošni skupni del stavbe predstavlja pripadajoče zemljišče parc. št. 1131/7, k.o. 1740 – Spodnja Šiška.

Posamezni del z ID znakom 1740-1633-4 (poslovni prostor v etaži 3, v izmeri 59,4 m2) je zaseden z najemnikom, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Ostale prostore oz. posamezne dele z ID znakom 1740-1633-1,2,3,5 in 6 zaseda drug najemnik, ki ima s prodajalcem sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas. Nepremičnina se prodaja brez opreme, ki se nahaja v poslovnih prostorih. Zemljiškoknjižno stanje je urejeno v korist prodajalca. Nepremičnina je vključena v Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2018. Za stavbo, ki je predmet prodaje v skladu s 334. členom EZ-1, energetska računska izkaznica ni potrebna.

Izklicna vrednost: 497.000,00 EUR (z besedo: štiristo sedemindevetdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 49.700,00 EUR (z besedo: devetinštirideset tisoč sedemsto evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

 

Razpisne datoteke