Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 6. 9. 2018 , odpiranje prijav: 6. 9. 2018

Datum objave: 7. 8. 2018
Rok za prijavo: 6. 9. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave
Odpiranje prijav: 6. 9. 2018 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

zemljišča v k.o. Vič,  k.o. Kašelj,  k.o. Karlovško predmestje,  k.o. Trnovsko predmestje in  k.o. Zgornja Šiška.

Predmet javne dražbe so pozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1335/3, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1335/3), v izmeri 56m2,
- parc. št. 1335/12, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1335/12), v izmeri 24 m2,
- parc. št. 1335/13, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1335/13), v izmeri 3m2,
- parc. št. 1336/49, k.o. 1723-Vič (ID znak: parcela 1723 1336/49), v izmeri 719m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RD-528, z namembnostjo BC-športni centri.

Pri parc. št. 1335/3, 1335/12 in 1336/49- vse k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča in služnostna pravica (ID 15216759) prehoda in prevoza v pasu širine 2m.
Pri parc. št. 1335/13, k.o. Vič je vpisana služnostna pravica (ID 15133392) uporabe zemljišča za namen vzpostavitve gradbišča.

Zemljišča se prodajajo skupaj po
IZKLICNI CENI: 200.500,00 EUR (z besedo: dvesto tisoč petsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri 556 m², k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-807, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR (z besedo: sto devetintrideset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 285/9 (ID znak: parcela 1770 285/9) v izmeri 42 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 288/2 (ID znak: parcela 1770 288/2) v izmeri 380 m² k.o. 1770 Kašelj,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 63.300,00 EUR (z besedo: triinšestdeset tisoč tristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 245/370 (ID znak: parcela 1695 245/370) v izmeri 1.314 m2, k. o. 1695- Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18), je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-409, z namensko rabo BD – površine drugih območij.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist imetnika Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 315.360,00 EUR (z besedo: tristo petnajst tisoč tristo šestdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 212/82 (ID znak: parcela 1695 212/82) v izmeri 48 m², k. o. 1695 – Karlovško predmestje,
- parc. št. 212/80 (ID znak: parcela 1695 212/80) v izmeri 38 m², k. o. 1695 – Karlovško predmestje,
- parc. št. 214/50 (ID znak: parcela 1695 214/50) v izmeri 80 m², k. o. 1695 – Karlovško predmestje,
- parc. št. 214/49 (ID znak: parcela 1695 214/49) v izmeri 59 m², k. o. 1695 – Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18), so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RN-607, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 54.000,00 EUR (z besedo: štiriinpetdeset tisoč evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 361/196 (ID znak: parcela 1722 361/196) v izmeri 255 m², k. o. 1722 – Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18), je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-462, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 62.475,00 EUR (z besedo: dvainšestdeset tisoč štiristo petinsedemdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 228/46 (ID znak: parcela 1739 228/46) v izmeri 12 m², k.o. 1739 Zgornja Šiška,
- parc. št. 228/48 (ID znak: parcela 1739 228/48) v izmeri 73 m², k.o. 1739 Zgornja Šiška,
- parc. št. 228/50 (ID znak: parcela 1739 228/50) v izmeri 67 m², k.o. 1739 Zgornja Šiška,
- parc. št. 228/52 (ID znak: parcela 1739 228/52) v izmeri 15 m², k.o. 1739 Zgornja Šiška,
- parc. št. 228/54 (ID znak: parcela 1739 228/54) v izmeri 26 m², k.o. 1739 Zgornja Šiška,
v skupni izmeri 193 m2.

V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO1/2 Šiška, ŠT1/2 Obvoznica in ŠS1/6 Zgornja Šiška (Ur. l. RS, št. 69/09, 78/10, 79/12, 95/12 in 48/16 – avtentična razlaga) so predmetna zemljišča del gradbenih parcele P1 oz. P5.

Izklicna cena: 48.250,00 EUR (z besedo: oseminštirideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 384/26 (ID znak: parcela 1695 384/26) v izmeri 343 m² k.o. 1695 Karlovško predmestje,
- parc. št. 384/242 (ID znak: parcela 1695 384/242) v izmeri 32 m2 k.o. 1695 Karlovško predmestje,
skupaj v izmeri 375 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) RN-524, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

V zemljiški knjigi je pri predmetnih zemljiščih vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec bo pozvan tudi k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti, s katero bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 93.750,00 EUR (z besedo: triindevetdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke