Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 13. 9. 2018 , odpiranje prijav: 13. 9. 2018

Datum objave: 20. 8. 2018
Rok za prijavo: 13. 9. 2018 Kandidati se bodo morali 15 minut pred začetkom posamezne javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave.
Odpiranje prijav: 13. 9. 2018 Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, s pričetkom ob 11:00

zemljišča v k.o. Dravlje, v k.o. Kašelj in v k.o. Moste.

Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1653/39, k.o. 1738-Dravlje (ID znak: parcela 1738 1653/39), v izmeri 344 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-745, z namembnostjo CDd-območje centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Zemljišča se prodajajo skupaj po
IZKLICNI CENI: 86.000,00 EUR (z besedo: dvesto šestinosemdeset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 1866/8 (ID znak: parcela 1770 1866/8) v izmeri 289 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1865/12 (ID znak: parcela 1770 1865/12) v izmeri 35 m² k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 1867/3 (ID znak: parcela 1770 1867/3) v izmeri 63 m² k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) PO-592, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 77.400,00 EUR (z besedo: sedeminsedemdeset tisoč štiristo evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1450/3 (ID znak 1738 1450/3) v izmeri 200 m², k.o. 1738 Dravlje;

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18), je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 24.000,00 EUR (z besedo: štiriindvajset tisoč evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Zemljišče v delu v naravi že uzurpira lastnica sosednjega zemljišča s parc. št. 1450/2, k. o. 1738 Dravlje.

Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 791/9 (ID znak 1738 791/9) v izmeri 214 m², k.o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 791/10 (ID znak 1738 791/10) v izmeri 443 m², k.o. 1738 Dravlje,
v skupni izmeri 657 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18), sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠI-424, z namembnostjo BD – površine drugih območij.

Pri predmetnih zemljiščih so vpisane neprava stvarna služnost za izgradnjo, vzdrževanje, popravilo in nadzor elektro kabelske kanalizacije v korist Elektro Ljubljana d.d., neprava stvarna služnost za organizacijo gradbišča v korist GPG INŽENIRING d.d. – v stečaju in neprava stvarna služnost dostopa in dovoza do objekta ŠIŠKA CENTER LJUBLJANA v korist NEPRA družba za upravljanje d.o.o. Ljubljana.

Izklicna cena: 164.250,00 EUR (z besedo: sto štiriinšestdeset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča:
- parc. št. 800/2 (ID znak 1730 800/2) v izmeri 272 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 806/2 (ID znak 1730 806/2) v izmeri 178 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 826/2 (ID znak 1730 826/2) v izmeri 212 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 827/2 (ID znak 1730 827/2) v izmeri 109 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 833/2 (ID znak 1730 833/2) v izmeri 258 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 835/2 (ID znak 1730 835/2) v izmeri 234 m², k.o. 1730 Moste,
- parc. št. 841/2 (ID znak 1730 841/2) v izmeri 152 m², k.o. 1730 Moste,
v skupni izmeri 1415 m2.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15,38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18), so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) MO-180, z namembnostjo CDd – območja centralnih dejavnosti brez stanovanj.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Pri parc. št. 800/2, 806/2, 826/2, 833/2 in 835/2 k.o. Moste je vpisana neprava stvarna sužnost graditve, postavitve in obratovanja kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov v distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture; dostopa do kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov v distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja, vzdrževanja, popravil, nadzora ter odstranjevanja naravnih ovir pri gradnji, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju kabelske kanalizacije in telekomunikacijskih vodov v distribucijskih komunikacijskih omrežjih in pripadajoče infrastrukture, vse v korist T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 353.750,00 EUR (z besedo: tristo triinpetdeset tisoč sedemsto petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke