Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 19. 10. 2020 , odpiranje prijav: 22. 10. 2020

Datum objave: 1. 10. 2020
Rok za plačilo varščine: 19. 10. 2020
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15, : 22. 10. 2020

Javna dražba za prodajo nepremičnin: zemljišča v k. o. Tabor,. Brinje I, Trnovsko predmestje, Slape in Kašelj.

1. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 2455/3 (ID znak: parcela 1737 2455/3) v izmeri 600m2, k. o. 1737 Tabor
- parc. št. 2448 (ID znak: parcela 1737 2448) v izmeri 375m2, k. o. 1737 Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TA-71, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.
Kupec se bo zavezal k sklenitvi neodplačne služnosti dostopa in dovoza preko parc. št. 2455/3, k. o. 1737 Tabor v korist vsakokratnega lastnika zemljišč parc. št. 2452 in 2453, obe k. o. Tabor.

Izklicna cena: 614.250,00 EUR. (z besedo: šesto štirinajst tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 840/102 (ID znak: parcela 1736 840/102) v izmeri 222 m² k. o. 1736 Brinje I.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-527, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 34.000,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 142/99 (ID znak: parcela 1722 142/99), v izmeri 7 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje,
- parc. št. 250/23 (ID znak: parcela 1722 250/23), v izmeri 78 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje,
- parc. št. 250/127 (ID znak: parcela 1722 250/127), v izmeri 145 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje,
- parc. št. 250/784 (ID znak: parcela 1722 250/784), v izmeri 142 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) TR-217 z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču parc. št. 149/99, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije, d. d.

Izklicna cena: 55.800,00 EUR. (z besedo: petinpetdeset tisoč osemsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Dostop do zemljišč od Zadobrovške ceste še ni urejen in ni predmet prodaje.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 106/15 (ID znak: parcela 1770 106/15) v izmeri 1994 m2, k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-327, z namembnostjo SSce-pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 14738185.

Izklicna cena: 398.800,00 EUR. (z besedo: tristo osemindevetdeset tisoč osemsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke