Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 9. 11. 2020 , odpiranje prijav: 12. 11. 2020

Datum objave: 14. 10. 2020
Rok za plačilo varščine: 9. 11. 2020
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 12. 11. 2020

Predmet javne dražbe so zemljišča  v k. o. Trnovsko predmestje, Tabor, Karlovško predmestje, Gradišče II, Slape, Zadobrova, Ljubljana mesto in Dravlje.

1. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1707/337 (ID znak: parcela 1722 1707/337), v izmeri 123 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 1707/212 (ID znak: parcela 1722 1707/212), v izmeri 20 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Izklicna cena: 25.168,00 EUR. (z besedo: petindvajset tisoč sto oseminšestdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče, v solastniškem deležu prodajalca do 4/10 od celote s:
- parc. št. 3643/1 (ID znak: parcela 1737 3643/1) v celotni izmeri 239 m², k. o. 1737 Tabor.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-259, z namembnostjo CU- območje centralnih dejavnosti.

Predmet prodaje je solastniški delež MOL do 4/10 od celote. Pri zemljišču obstoji zakonita predkupna pravica v korist drugega solastnika. Zemljišče leži znotraj ograjenega območja več zemljišč z objektom, s katerimi se zaokrožuje v funkcionalno celoto ter v delu služi kot dostop.

Izklicna cena: 33.460,00 EUR. (z besedo: triintrideset tisoč štiristo šestdeset evrov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 168/116 (ID znak: parcela 1695 168/116) v izmeri 144 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-490, z namembnostjo SSse-splošno eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 21.600,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč šeststo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 48/21 (ID znak: parcela 2679 48/21) v izmeri 179 m², k. o. 2679 Gradišče II.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-418, z namembnostjo SSce – splošne večstanovanjske površine.

Izklicna cena: 21.480,00 EUR. (z besedo: enaindvajset tisoč štiristo osemdeset evrov 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
- parc. št. 381/44 (ID znak: parcela 1695 381/44) v izmeri 343 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 381/45 (ID znak: parcela 1695 381/45) v izmeri 565 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 381/46 (ID znak: parcela 1695 381/46) v izmeri 725 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) RN-460, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d. d.

Izklicna cena: 287.450,00 EUR.
(z besedo: dvesto sedeminosemdeset tisoč štiristo petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 657/9 (ID znak: parcela 1722 657/9) v izmeri 327 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje
- parc. št. 658/2 (ID znak: parcela 1722 658/2) v izmeri 376 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN , 42/18 in 78/19 - DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) TR-504, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 123.800,00 EUR. (z besedo: sto triindvajset tisoč osemsto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

PREKLIC: 7. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 608/3 (ID znak: parcela 1772 608/3) v izmeri 429 m², k. o. 1772 Slape
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-247, z namembnostjo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine.
Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 75.504,00 EUR ( z besedo: petinsedemdeset tisoč petsto štiri evre in 00/100). – popravek 15.10.2020
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:
- parc. št. 1707/299 (ID znak: parcela 1722 1707/299) v izmeri 198 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
* na predmetnem zemljišču stoji pomožni objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 35.000,00 EUR. (z besedo: petintrideset tisoč evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

9. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421m², k. o. 1771 Zadobrova in
- solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Solastnik parc. št. 553/6 k. o. 1771 Zadobrova ima zakonito predkupno pravico.
Pri zemljišču parc. št. 553/2, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12840001 ter neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11256613.
Pri zemljišču parc. št. 553/6, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12839718.

Izklicna cena: 86.000,00 EUR.
(z besedo: šestinosemdeset tisoč evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

10. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 43/2 (ID znak: parcela 1728 43/2) v izmeri 89 m² k. o. 1728 Ljubljana mesto

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-221, z namembnostjo CU – osrednja območja centralnih dejavnosti.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 26.700,00 EUR (z besedo: šestindvajset tisoč sedemsto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

PREKLIC - 11. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 953/22 (ID znak: parcela 1738 953/22) v izmeri 341 m² k. o. 1738 Dravlje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) D-382, z namembnostjo SSse- splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 68.200,00 EUR (z besedo: oseminšestdeset tisoč dvesto evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke