Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 16. 11. 2020 , odpiranje prijav: 19. 11. 2020

Datum objave: 28. 10. 2020
Rok za plačilo varščine: 16. 11. 2020
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15: 19. 11. 2020

Zemljišča v k. o. Slape, Dravlje, Kašelj, Stanežiče, Bežigrad in Tabor.

 

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 608/3 (ID znak: parcela 1772 608/3) v izmeri 429 m², k. o. 1772 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-247, z namembnostjo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 64.350,00 EUR ( z besedo: štiriinšestdeset tisoč tristo petdeset evrov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1050/1 (ID znak: parcela 1738 1050/1) v izmeri 60 m2, k. o. 1738 Dravlje,
- parc. št. 1051/2 (ID znak: parcela 1738 1051/2) v izmeri 34 m2, k. o. 1738 Dravlje,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse - splošne eno in dvostanovanjske površine.

Kupec bo zavezan k ustanovitvi služnosti dostopa in dovoza z vsemi vozili v širini 3 metre v korist vsakokratnega lastnika zemljišč parc. št. 1049/3, 1048/5, 1048/1 ter 1048/6, vse k. o. 1738 Dravlje, kot tudi k ustanovitvi služnosti peš dostopa v korist vsakokratnega lastnika zemljišč parc. št 1048/2, k. o. 1738 Dravlje.

Izklicna cena: 5.640,00 EUR. (z besedo: pet tisoč šesto štirideset evrov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 330/1 (ID znak: parcela 1770 330/1) v izmeri 460 m², k.o. 1770 Kašelj,
- parc. št. 324/4 (ID znak: parcela 1770 324/4) v izmeri 668 m2, k.o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16-avtentična razlaga, 63/16, 12/17-popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-900, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 169.200,00 EUR (z besedo: sto devetinšestdeset tisoč dvesto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči:
- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče
- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri 875 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19-DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-612, z namembnostjo SSce – pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

6. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 755/1 (ID znak: parcela 1772 755/1), v izmeri 506 m2, k. o. 1772 Slape
- parc. št. 755/7 (ID znak: parcela 1772 755/7) v izmeri 295 m2, k. o. 1722 Slape

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-822, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti. Območje ureja občinski podrobni prostorski načrt OPPN 420 Polje - pokopališče.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11246435.

Izklicna cena: 200.250,00 EUR. (z besedo: dvesto tisoč dvesto petdeset evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 242/8 (ID znak: parcela 2636 242/8), v izmeri 89 m2, k. o. 2636 Bežigrad,
- parc. št. 242/12 (ID znak: parcela 2636 242/12) v izmeri 8 m2, k. o. 2636 Bežigrad.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19-DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) BE-11, z namembnostjo SSsv-splošne večstanovanjske površine.

Izklicna cena: 29.100,00 EUR. (z besedo: devetindvajset tisoč sto evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

8. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
- parc. št. 2540 (ID znak: parcela 1737 2540), v izmeri 137 m2, k. o. 1737 Tabor,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) SL-269, z namembnostjo CU-osrednja območja centralnih dejavnosti.

Izklicna cena: 27.400,00 EUR. (z besedo: sedemindvajset tisoč štiristo evrov in 00/100)
Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke