Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 27. 11. 2020 , odpiranje prijav: 3. 12. 2020

Datum objave: 4. 11. 2020
Rok za plačilo varščine: 27. 11. 2020
Javna dražba se bo vršila . ob 11:40, MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, klub 15: 3. 12. 2020

Nepremičnine na naslovu Rimska cesta 17 v Ljubljani.

Predmet javne dražbe sta prostor na podstrehi, ki v naravi predstavlja tri ločene sobe brez izmer na vzhodnem delu stavbe z začasno ID oznako nepremičnine 1721-252-905 (1721 Gradišče I, stavba 252, del 905) in prostor v 1. nadstropju stavbe v skupni izmeri 91,06 m2, pri čemer je MOL lastnica v deležu 53/100, kar predstavlja 48,21 m2 z začasno ID oznako nepremičnine 1721-252-908 (1721 Gradišče I, stavba 252, del 908) vse na naslovu Rimska cesta 17, 1000 Ljubljana. Prostori na podstrehi so v izredno slabem stanju, ki niso finalizirani. Lesena strešna konstrukcija je potrebna nujne menjave. Prostor v 1. nadstropju je protipravno zaseden s tretjo osebo. Zaradi uzurpacije vstop in ogled prostora ni mogoč.
Za stavbo na naslovu Rimska cesta 17 v Ljubljani še ni vzpostavljena dokončna etažna lastnina, zato v zvezi s tem poteka sodni postopek, ki se vodi pod opr.št. II N 434/2019. Mestna občina Ljubljana ne prevzema nobenih obveznosti iz morebiti drugače ugotovljene površine posameznega dela v katastru stavb, zato se nepremičnine kupujejo po načelu videno-najeto.
Za nepremičnino obstaja predkupna pravica solastnika. Nepremičnina se prodaja po 27. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18). Za nepremičnino je izdelana energetska računska izkaznica, energijski kazalniki energetske učinkovitosti so označeni z razredom D (60-105 kWh/m2a).

Izklicna vrednost: 80.000,00 EUR (z besedo: osemdeset tisoč evrov 00/100)
Izklicna vrednost oz. končna cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Varščina: 8.000,00 EUR (z besedo: osem tisoč evrov 00/100)
Najnižji znesek višanja kupnine je 1.000 EUR (z besedo: tisoč evrov 00/100)

Razpisne datoteke