Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 15. 3. 2021

Datum objave: 25. 2. 2021
Rok za plačilo varščine: 15. 3. 2021

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 1707/86 (ID znak: parcela 1722 1707/86) v izmeri 117 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d. d.

*Na zemljišču stoji pomožni objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana.

Izklicna cena: 20.592,00 EUR. (z besedo: dvajset tisoč petsto dvaindevetdeset eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 553/2 (ID znak: parcela 1771 553/2) v izmeri 421 m², k. o. 1771 Zadobrova in

- solastniški delež do ½ parc. št. 553/6 (ID znak: parcela 1771 553/6) v celotni izmeri 131 m², k. o. 1771 Zadobrova.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-649, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Solastnik parc. št. 553/6 k. o. 1771 Zadobrova ima zakonito predkupno pravico.

Pri zemljišču parc. št. 553/2, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12840001 ter neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d. z ID omejitve 11256613.

Pri zemljišču parc. št. 553/6, k. o. 1771 Zadobrova je vknjižena služnostna pravica hoje, vožnje in živinogonje z ID omejitve 12839718 ter plomba za vknjižbo neprave stvarne v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 86.000,00 EUR. (z besedo: šestinosemdeset tisoč eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. 400/1 (ID znak: parcela 1738 400/1) v izmeri 555 m², k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP DR-534, z namembnostjo CDd-območja centralnih dejavnosti brez stanovanj. Območje bo podrobneje urejeno z OPPN 476 - Partnerstvo Celovška 2.

Izklicna cena: 166.500,00 EUR. (z besedo: sto šestinšestdeset tisoč petsto eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 2372/37 (ID znak: parcela 1735 2372/37) v izmeri 146 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-323, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

*zemljišče skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ni samostojno zazidljivo. Na zemljišču stoji objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 25.696,00 EUR. (z besedo: petindvajset tisoč šesto šestindevetdeset eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 2372/38 (ID znak: parcela 1735 2372/38) v izmeri 152 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PS-323, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

*zemljišče skladno z določili Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del ni samostojno zazidljivo. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 26.752,00 EUR. (z besedo: šestindvajset tisoč sedemsto dvainpetdeset eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

PREKLIC 6. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 2260/233 (ID znak: parcela 1735 2260/233) v izmeri 555 m², k. o. 1735 Stožice.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-615, z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine. Območje ureja OPPN 428 Tomačevo.

*na zemljišču stoji stanovanjski objekt, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana.

Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d. d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 97.680,00 EUR. (z besedo: sedemindevetdeset tisoč šesto osemdeset eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

7. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 127/174 (ID znak: parcela 1730 127/174) v izmeri 5.257 m², k. o. 1730 Moste,

- parc. št. 127/175 ( (ID znak: parcela 1730 127/175) v izmeri 582 m², k. o. 1730 Moste in

- parc. št. 127/63 ( (ID znak: parcela 1730 127/63) v izmeri 163 m², k. o. 1730 Moste,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) JA-225, z namembnostjo Ig-gospodarske cone.

Pri vseh zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d. d.

Pri parc. št. 127/174 in parc. št. 127/175, obe k. o. 1730 Moste, je vknjižena stvarna služnost po obstoječi asfaltirani poti.

Izklicna cena: 900.300,00 EUR. (z besedo: devetsto tisoč tristo eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2.8. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 832/19 (ID znak: parcela 1722 832/19) v izmeri 238 m², k. o. 1722 Trnovsko predmestje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-496 z namembnostjo SSse-splošne eno in dvostanovanjske površine.

*na zemljišču stoji del objekta, ki ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Zemljišče nima neposrednega dostopa z javne površine.

Pri zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Elektro Ljubljana d. d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 41.888,00 EUR. (z besedo: enainštirideset tisoč osemsto oseminosemdeset eurov in 00/100)

Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2.9. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:

- parc. št. 1225/3 (ID znak 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče

- parc. št. 1265/2 (ID znak 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov in 00/100).

Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke