Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 19. 4. 2021 , odpiranje prijav: 22. 4. 2021

Datum objave: 30. 3. 2021
Rok za plačilo varščine: 19. 4. 2021
Odpiranje prijav: 22. 4. 2021 Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUB 15

Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 32/17 (ID znak: parcela 1696 32/17) v izmeri 23.709 m2, k. o. 1696 Rudnik

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RN-316, z namembnostjo BD-površine drugih območij in načinom urejanja Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VP1/2 Rudnik (Uradni list RS, št. 94/02, 57/10, 78/10, 9/13 in 78/19).

Izklicna cena: 9.483.600,00 EUR (z besedo: devet milijonov štiristo triinosemdeset tisoč šeststo eurov 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
- parc. št. 1225/3 (ID znak parcela 1752 1225/3) v izmeri 178 m², k. o. 1752 Stanežiče in
- parc. št. 1265/2 (ID znak parcela 1752 1265/2) v izmeri 566 m², k. o. 1752 Stanežiče.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) ŠE-510, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnih zemljiščih je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Izklicna cena: 130.944,00 EUR (z besedo: sto trideset tisoč devetsto štiriinštirideset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 1520/6 (ID znak: parcela 1770 1520/6) v izmeri 389 m², k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-722, z namembnostjo SSce - pretežno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d. ter plomba za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist podjetja Telemach d.o.o.

Preko zemljišča potekata javna komunalna voda - javna razsvetljava in plinovod. Kupec se bo s podpisom pogodbe zavezal, da bo Mestni občini Ljubljana in JP Energetiki Ljubljana d.o.o. podelil brezplačno služnost za že zgrajeno in vgrajeno gospodarsko javno infrastrukturo za čas obratovanja te infrastrukture.

Izklicna cena: 31.120,00 EUR (z besedo: enaintrideset tisoč sto dvajset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 158/5 (ID znak parcela 1771 158/5) v izmeri 658 m², k. o. 1771 Zadobrova

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) PO-643, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.
Zemljišče nima urejenega neposrednega dostopa z javne površine.

Izklicna cena: 78.960,00 EUR (z besedo: oseminsedemdeset tisoč devetsto šestdeset eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče:
- parc. št. 2002/62 (ID znak parcela 1723 2002/62) v izmeri 171 m², k. o. 1723 Vič

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) VI-521, z namembnostjo SSsv – splošne večstanovanjske površine.

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 34.200,00 EUR (z besedo: štiriintrideset tisoč devetsto eurov in 00/100).
Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke