Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 17. 5. 2021 , odpiranje prijav: 20. 5. 2021

Datum objave: 26. 4. 2021
Rok za prijavo: 17. 5. 2021
Odpiranje prijav: 20. 5. 2021 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, v KLUB 15.

Predmet javne dražbe so zemljišča v k. o. Kašelj, Moste, Dravlje in Gradišče II.

Popravek, 30. 4. 2021:
Javna dražba pod točko 2.4., za zemljišči v k. o. Dravlje, se bo pričela ob 12.00 uri in ne ob 11.00 uri. Javna dražba se bo vršila v Klubu 11 in ne v Klubu 15.

Popravek, 11. 5. 2021:
Najnižji znesek višanja kupnine za predmet javne dražbe pod št. 2.5., 2.6. je 500,00 EUR.

1. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
    - parc. št. 695 (ID znak: parcela 1770 695) v izmeri  556 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP PO-807, z namembnostjo CU- osrednja območja centralnih dejavnosti.
Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 139.000,00 EUR (z besedo: sto devetintrideset tisoč eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


2. Predmet javne dražbe je nepozidano stavbno zemljišče s:
    - parc. št. 96/11 (ID znak: parcela 1770 96/11) v izmeri  875 m², k. o. 1770 Kašelj.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) EUP PO-612, z namembnostjo SSce- pretežno eno in dvostanovanjske površine.
Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost za že zgrajeno javno komunikacijsko omrežje in pripadajočo infrastrukturo v korist Telekoma Slovenije d.d.

Izklicna cena: 131.250,00 EUR (z besedo: sto enaintrideset tisoč dvesto petdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


3. Predmet javne dražbe so nepozidana stavbna zemljišča s:
    - parc. št. 127/174 (ID znak: parcela 1730 127/174) v izmeri  5.257 m², k. o. 1730 Moste,
    - parc. št. 127/175 ( (ID znak: parcela 1730 127/175) v izmeri 582 m², k. o. 1730 Moste in
    - parc. št. 127/63 ( (ID znak: parcela 1730 127/63) v izmeri 163 m², k. o. 1730 Moste,

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN)  so predmetna zemljišča opredeljena v enoti urejanja prostora (EUP) JA-225, z namembnostjo Ig-gospodarske cone.
Pri vseh zemljiščih je vknjižena neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d. d.
Pri parc. št. 127/174 in parc. št. 127/175, obe k. o. 1730 Moste, je vknjižena stvarna služnost po obstoječi asfaltirani poti.

Izklicna cena: 1.080.360,00 EUR (z besedo: en milijon osemdeset tisoč tristošestdeset eurov in 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22 % davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


4. Predmet javne dražbe sta nepozidani stavbni zemljišči s:
    - parc. št. 1450/10 (ID znak: parcela 1738 1450/10) v izmeri 1.167 m2, k. o. 1738 Dravlje in
    - parc. št. 1450/3 (ID znak: parcela 1738 1450/3) v izmeri 200 m2, k. o. 1738 Dravlje.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) DR-519, z namembnostjo SSse – splošno eno in dvostanovanjske površine.
V zemljiški knjigi je pri zemljišču s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 – Dravlje, vložen zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo neprave stvarne služnosti v korist in na ime Telemach d. o. o..

Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/10, k. o. 1738 Dravlje je 350.100,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Prodajna cena zemljišča s parc. št. 1450/3, k. o. 1738 Dravlje je 24.000,00 EUR in ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Zemljišči se prodajata skupaj, kot zaključena celota za gradnjo.

Izklicna cena obeh zemljišč: 374.100,00 EUR (z besedo: tristo štiriinsedemdeset tisoč sto eurov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec.


5. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:
    - parc. št. 48/21 (ID znak: parcela 2679 48/21) v izmeri 179 m², k.o. 2679 – Gradišče II.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) RD-418, z namembnostjo SSce – splošne večstanovanjske površine.
Zemljišče v naravi predstavlja deloma zelenico, deloma urejen dostop ter parkirišče do sosednjih stanovanjskih objektov, ki nanj neposredno mejijo ob Cesti v Rožno dolino.

Izklicna cena: 21.480,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč štiristo osemdeset evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.


6. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:
    - parc. št. 448/3 (ID znak: parcela 1770 448/3) v izmeri 135 m2, k. o. 1770 – Kašelj in
    - parc. št. 447/4 (ID znak: parcela 1770 447/4) v izmeri 9 m2, k. o. 1770 - Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr., 12/18-DPN in 42/18) sta predmetni zemljišči opredeljeni v enoti urejanja prostora (EUP) PO-593, z namembnostjo IG – gospodarske cone.
Zemljišči sta v naravi ozek obrobni del  znotraj že urejenega asfaltiranega parkirišča.

Izklicna cena: 21.600,00 EUR (z besedo: enaindvajset tisoč šeststo evrov 00/100). Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

 

Rok za plačilo varščine: 17. 5. 2021

Razpisne datoteke